Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Voor de schoolloopbaan van leerlingen is het belangrijk dat de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel verloopt. Daarom hebben de schoolbesturen samen met de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt over de manier waarop we deze overstap in goede banen kunnen leiden. Deze informatie is vastgelegd in de Kernprocedure 2017 en in het tijdpad.

Onderzoek naar leerachterstanden
Leerlingen die het advies vmbo-basis of vmbo-kader krijgen, komen misschien in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) of praktijkonderwijs (Pro). Daarom wordt bij deze leerlingen onderzoek gedaan naar hun leerachterstand. Als uit dat onderzoek blijkt dat een leerling een achterstand heeft van anderhalf jaar of langer, wordt ook een capaciteitenonderzoek en (soms) een sociaal-emotioneel onderzoek afgenomen.

ELKK
Voor een goede overstap is het belangrijk dat de basisschool en het voortgezet onderwijs informatie uitwisselen over hun leerlingen. Daarvoor gebruiken ze het elektronische systeem ELKK. Scholen voeren in ELKK leerlinggegevens in zoals de Cito-score, het schooladvies en aanvullende onderwijskundige informatie. ELKK is uitsluitend bedoeld voor informatie-uitwisseling tussen scholen; andere instanties hebben geen toegang tot de informatie. Alleen ouders hebben het recht de gegevens in te zien.

Plaatsingsbemiddeling
Soms heeft een leerling moeite een passende plaats te vinden in het voortgezet onderwijs. In dat geval biedt het OnderwijsSchakelLoket (OSL) ondersteuning, in samenwerking met de beleidsadviseur. Als een basisschool een leerling signaleert die voor de zomervakantie nog niet is toegelaten tot een school voor voortgezet onderwijs, kan de school het OSL inschakelen. Het OSL geeft een advies over welke school voor deze leerling het meest geschikt zou zijn. Elke school stelt één plaats per locatie beschikbaar voor moeilijk plaatsbare leerlingen. Binnen een week na het advies van het OSL volgt een intakegesprek op de school. Als de ouders niet akkoord gaan met de plaatsing van hun kind, wordt de leerplichtambtenaar erbij betrokken.

Warme overdracht
Om de overdracht van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, worden er voor de professionals van de scholen de zogenoemde tafeltjesmiddagen gehouden (zie onderstaande data). Voor vragen kan contact worden opgenomen met de coördinator van de desbetreffende regio:

regio                       datum                   coördinator                    e-mail  

Centrum/Zuid         14-06-2017            Jeroen Feenstra              jeroenrood@hotmail.com
Oost                         15-06-2017            Tonnie van Gils                tonnievangils@obsdedapper.nl
West                         12-06-2017            Hans Bromet                   hansbromet@gmail.com                         

Terug naar het overzicht