Handreiking subsidie voor financiële educatie

Als je jongeren vraagt wat ze willen worden, dan zeggen ze: ‘Rijk, ik wil rijk worden!’ Money Start steunt jongeren in de wens om rijk te worden door ze vuistregel één te leren: de eerste stap naar rijkdom is geen schulden maken.

zitten-leerlingen-schoolplein-bb.jpg

Financiële educatie

Om leerlingen in het voortgezet onderwijs financieel vaardiger te maken, is financiële educatie essentieel. Het zorgt ervoor dat leerlingen minder in de financiële problemen of schulden raken. Bovendien bereidt het leerlingen voor op de financiële verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die ze op 18-jarige leeftijd krijgen. Leren omgaan met geld – ook met alle verleidingen die online aanwezig zijn - is belangrijk. Ook omdat jongeren deze vaardigheden niet vanzelfsprekend vanuit huis meekrijgen.

Rijkssubsidie voor scholen

Besturen van het voortgezet onderwijs kunnen vanaf 15 april 15.00 uur t/m 10 mei 2024 tot 17:00 uur een rijkssubsidie aanvragen om hun leerlingen structurele financiële educatie te bieden. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld. Deze subsidie biedt instellingen voor voortgezet onderwijs de mogelijkheid om financiële educatie te bevorderen en structureel in te bedden in het curriculum. De subsidie is niet bedoeld als uitbreiding van bestaande subsidies van de gemeente.

De subsidieregeling is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), samen met de ministeries van Financiën (FIN) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Tijdens de bijeenkomsten op 19 en 21 maart 2024 is informatie verstrekt over deze subsidie en de aanvraagprocedure daarvoor. Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen zet hier de belangrijkste informatie op een rij.

Waarvoor is de subsidie?

Scholen mogen de subsidiegelden inzetten voor drie activiteiten:

 • A    Docenten opleiden om lessen over financiële educatie te geven of te integreren in bestaande vakken (train-the-trainer-model). Alleen opleidingen die op  geldlessen.nl staan, komen in aanmerking voor subsidie.
 • B    Medewerkers aanstellen of vrijstellen die financiële educatie structureel inbedden in het onderwijs van de school.
 • D    Leerlingen persoonlijk begeleiden in het aanleren van financiële vaardigheden en ouders/verzorgers betrekken bij de financiële lessen van hun kinderen.

Scholen moeten subsidie aanvragen voor onderdeel A en B. Onderdeel D is optioneel. (Deze opsomming volgt de opsomming zoals aangegeven in de subsidieregeling.)

Een kwart van het aangevraagde bedrag mag worden geïnvesteerd in persoonlijke financiële begeleiding (activiteit D). Hierbij kan gedacht worden aan de gedeeltelijke financiering van GeldGappie, Humanitas Get-a-Grip of MoneyTalks.

Voorwaarden

De subsidie heeft de volgende voorwaarden:

 • De subsidie is tussen de €75.000 en €300.000 per onderwijsinstelling. Indien schoolbesturen meerdere RIO-codes (Registratie Instellingen en Opleidingen)/ BRIN-nummers hebben, kan voor ieder BRIN/RIO-nummer subsidie worden aangevraagd.
 • De subsidie is eenmalig en kan voor een langere periode, tot maximaal drie jaar, worden ingezet. Activiteiten die onder de subsidie vallen moeten tussen 11 mei 2024 en 10 juli 2027 worden georganiseerd.
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Een volledige aanvraag bevat een aanvraagformulier, activiteitenplan en begroting.
 • Goedgekeurde aanvragen ontvangen de einddeclaratie binnen 22 weken na het indienen van het project.

Hoe doe je een aanvraag?

Iemand bij een schoolbestuur moet zich vóór 15 april registreren voor de subsidieregeling via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Deze persoon moet beschikbaar zijn om op 15 april vanaf 15:00 uur in te loggen. Voor instructie voor registratie ga je naar: Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.

Vanaf 15 april om 15.00 uur gaat het aanvraagtijdvak open. Het bevoegd gezag kan vanaf dat moment tot 10 mei tot 17.00 uur het aanvraagformulier invullen en samen met het activiteitenplan en de begroting de indienen. Let op: de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Activiteitenplan en begroting

Een volledige aanvraag heeft een ingevuld aanvraagformulier, een activiteitenplan en een begroting. Download het activiteitenplan

Het activiteitenplan bevat:

 • een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en de doelen en resultaten van deze activiteiten;
 • een omschrijving van al bestaande en uitgevoerde activiteiten op het gebied van financiële educatie;
 • een omschrijving van het aantal leerlingen, docenten, medewerkers per onderwijslocatie waarvoor de aanvraag is ingediend;
 • een uitsplitsing van de activiteiten in onderdeel A, B en D met de bijbehorende kosten.

Een format voor de begroting vindt je in de week van 25 maart 2024 hier.

Aanvragen?

Aanvragen kan via het subsidieportaal ‘Uitvoering Van Beleid’.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website Uitvoering van Beleid of op de website van geldlessen.nl.

Met vragen kunnen scholen terecht bij het Expertisepunt Wijzer in Geld of via de mail bij het Samenwerkingsverband Marit van Luijn.

Tips & tricks bij het invullen van de aanvraag

Zorg dat deze aanvraag geen uitbreiding is van activiteiten vanuit bestaande subsidies, bijvoorbeeld Beter Leren zonder Geldstress, de Amsterdamse Familieschool en/of de Subsidie brugfunctionaris. Dat wordt niet goedgekeurd. Een aanvulling op de activiteiten met een andersoortige activiteit mag wel.

Suggesties voor de uitvoering:

 • De huidige aanbieders van lespakketten financiële educatie op middelbare scholen in Amsterdam bieden ook scholing voor docenten aan. Dat zijn Moneystart (hoe word je rijk lessen), Aflatoun en Diversion. Welllicht zijn deze aanbieders al actief op je school.
 • Tip: Vorm een kenniskring rond financiële educatie binnen een bestuur en/ of met een aantal scholen waarin bijvoorbeeld economiedocenten deelnemen. Zowel de scholing als ook de praktische organisatie daarvan: het zorgen dat alleen de meest actuele wet- en regelgeving wordt benut, kan dan in de ondersteuning van deze kenniskring geregeld worden. Voor inzet van eigen personeel kan deels met uren opgevoerd worden in deel B van de subsidie. Op het kennisdeel is kan dat in overleg met de aanbieder van scholing, wat is op te voeren in deel A van de subsidie.
 • Tip: Neem de scholing in financiële educatie op in het scholingsaanbod van het bestuur. Ook hier kan je zowel kosten onder A als B voor opvoeren. 
 • Voor veel scholen zal het interessant zijn om optie D te benutten. 25% van het budget kan geïnvesteerd worden in coaching voor kwetsbare ouders/leerlingen. (Tenzij de brugfunctionaris dat niet al doet of de pilot Beter leren zonder Geldstress/Amsterdamse Familieschool dat al ondervangt.) Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de dienstverlening van Humanitas en GeldGappie.