Purmer College

Het Purmer College biedt een innovatieve aanpak voor leerplichtige jongeren uit Amsterdam tussen de 14 en 18+ jaar die forse problemen hebben op meerdere leefgebieden. Het betreft met name leerlingen met een licht verstandelijke beperking en/of leerlingen met een uitstroomperspectief arbeid (niveau 1) die niet tot hun recht komen binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs of mbo. Deze leerlingen hebben baat  bij werkend leren in combinatie met zeer stevige individuele hulp en begeleiding. Plaatsing op het Purmer College is voor hen een laatste kans op onderwijs en moet verder afglijden en uithuisplaatsing voorkomen.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt van het Purmer College is het realiseren van een succesvol perspectief op werk door een goed samenspel tussen onderwijs, werk/re-integratie, jeugdzorg en ggz in een veilige omgeving. De nadruk ligt op werkend leren, gecombineerd met basisvakken die de jongeren nodig hebben om weer aan te kunnen sluiten bij een beroepsopleiding of arbeidsplek.

Werkwijze
Het Purmer College hanteert de basiselementen van de methodiek zoals deze op School2Care wordt gebruikt. De jongeren volgen een leef- en leerprogramma in combinatie met stage en werk, in principe van 08.00 uur tot 20.00 uur. Hiervan kan, in het belang van de leerling, worden afgeweken. Jeugdhulp en ggz-behandeling worden integraal aangeboden.

Terug naar het overzicht