Toptrajecten

Sinds september 2018 zijn er Toptrajecten, een tijdelijk intensief preventief aanbod voor leerlingen die dreigen uit te vallen in het reguliereonderwijs. Een Toptraject biedt een leerling, zijn of haar school en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) tijdelijk intensieve handelingsgerichtediagnostiek, jeugdhulp en onderwijsondersteuning, zodat hij of zij na enkele maanden weer verder kan in het reguliere onderwijs. Deze ondersteuning vindt plaats op de eigen school of tijdelijk in een Topklas. De school waar de leerling staat ingeschreven blijft verantwoordelijk.

Toptrajecten in vier windstreken: diagnostiek, jeugdhulp en onderwijsondersteuning
Het Toptraject wordt verzorgd door Altra onderwijs, jeugd&opvoedhulp en biedt diagnostiek, jeugdhulp en onderwijsondersteuning aan leerling, school en ouder(s)/verzorgers. In ieder van de vier Amsterdamse windstreken is een Toptraject met een eigen Topteam te vinden. Dit team bestaat uit een schoolpsycholoog, een ambulant hulpverlener die werkt volgend de ATOS-methodiek en twee docenten. 

Inzet van Toptrajecten
De inzet van Toptrajecten kan op verschillende manieren vorm krijgen: 

·      als preventieve hulp op de eigen school van de leerling
·      met inzet van een ambulant Toptraject op de eigen school
·      door een Toptraject in een Topklas

Als aan het begin van een Toptraject blijkt dat voortgezet speciaal onderwijs meer passend is voor een leerling dan regulier onderwijs, dan wordt aan de stamschool geadviseerd voor de leerling een Toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs aan te vragen.

Preventie
Een zorgcoördinator van een school kan preventief de schoolpsycholoog van een Toptraject uit de eigen windstreek inschakelen om mee te denken en handelingsadviezen te geven. Hoe vroeger hoe beter. Soms wordt met een advies plaatsing binnen het Toptraject of inzet van intensievere hulpverlening voorkomen.  

Toptraject op de eigen school
Als uit het preventieve traject blijkt, dat er tijdelijk meer ondersteuning nodig is om de leerling verder te helpen binnen regulier onderwijs, wordt een Toptraject aangevraagd. Dat kan via de schoolpsycholoog. Daarnaast meldt de school de leerling formeel aan voor een Toptraject bij het Samenwerkingsverband via het digitale aanmeldsysteem LISA. Zorgcoördinator, ouders, leerling, de schoolpsycholoog van het Toptraject en een Onderwijsadviseur voeren een adviesgesprekwaarin wordt afgewogen of er nog andere mogelijkheden zijn. Wanneer wordt besloten tot de inzet van een Toptraject, krijgt de leerling kortdurende intensieve hulp gedurende drie tot vier maanden. Deze hulp bestaat uit een geïntegreerd aanbod van diagnostiek, onderwijs en jeugdhulp, gericht op leerling, school en ouder(s)/verzorger(s). Dat kan ambulant op de eigen school. 

Toptraject in Topklas
Soms wordt een leerling tijdelijk ondersteund in één van de vier Topklassen in Amsterdam. Een klas bestaat uit maximaal twaalf leerlingen. Er wordt gewerkt aan zelfvertrouwen en motivatie, het ontdekken van talenten en interesses, begeleiding op gedrag en het aanleren van schoolse vaardigheden. Het aanleren van schoolse vaardigheden en het herstellen van zelfvertrouwen en motivatie hebben prioriteit, om de leerling te motiveren verder te leren en zich te ontwikkelen. Ook de eigen school en ouder(s)/verzorgers worden ondersteund bij het begeleiden van de leerling. De Topklassen zijn te vinden in de volgende scholen:Apollo, Mundus, Montessori College Oost en Hogelant.

Na het Toptraject
Na afloop van een Toptraject vervolgt de leerling zijn/haar schoolloopbaan op de eigen school. Soms is dat op een andere school voor regulier onderwijs. Altra begeleidt school, leerling en ouders tot een half jaar na het Toptraject. 

Eigen school blijft verantwoordelijk
De school waar een leerling ingeschreven staat, blijft verantwoordelijk voor het onderwijs. Dat betekent onder andere dat de zorgcoördinator van die school zorgt voor lesmateriaal, toetsen of examens. 

Kosten
Het Samenwerkingsverband brengt de reguliere school voor een plaatsing in de Topklas kosten in rekening volgens het ‘geld volgt leerling’- principe.

Contact
Een school die preventief een schoolpsycholoog wil consulteren, kan contact opnemen met:

Toptraject Noord: Monique Bloemsma - m.bloemsma@altra.nl- 06-40838902

Toptraject Zuid: Lotte van der Meer –  l.van.der.meer@altra.nl- 06-52612561

Toptraject West: Kirsten Geurken - k.geurken@altra.nl-06-10595228

Toptraject Oost: Kim de Boer - k.de.boer@altra.nl-  06-20427413

Terug naar het overzicht