Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Voor de schoolloopbaan van leerlingen is het belangrijk dat de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel verloopt. Daarom hebben de schoolbesturen samen met de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt over de manier waarop we deze overstap in goede banen kunnen leiden. Deze informatie is vastgelegd in de Kernprocedure en in het tijdpad.

Onderzoek naar leerachterstanden
Leerlingen die het advies vmbo-basis of vmbo-kader krijgen, komen misschien in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. Daarom wordt bij deze leerlingen onderzoek gedaan naar hun leerachterstand. Als uit dat onderzoek blijkt dat een leerling een achterstand heeft van anderhalf jaar of langer, wordt ook een capaciteitenonderzoek en (soms) een sociaal-emotioneel onderzoek afgenomen.

ELK
Voor een goede overstap is het belangrijk dat de basisschool en het voortgezet onderwijs informatie uitwisselen over hun leerlingen. Daarvoor gebruiken ze het elektronische systeem ELK. Scholen voeren in ELK leerlinggegevens in zoals de Cito-score, het schooladvies en aanvullende onderwijskundige informatie. ELK is uitsluitend bedoeld voor informatie-uitwisseling tussen scholen; andere instanties hebben geen toegang tot de informatie. Ouders ontvangen van de basisschool een afschrift van de informatie die zij over hun kind in ELK hebben opgenomen.

Po-VO procedure
Als een basisschool een leerling signaleert die voor de zomervakantie nog niet is toegelaten tot een school voor voortgezet onderwijs na de zomervakantie, kan de school het Onderwijsschakelloket inschakelen. Het Onderwijsschakelloket zoekt mee naar een beschikbare/passende onderwijsplek. 

Warme overdracht
Om de overdracht van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, worden er voor de professionals van de scholen de zogenoemde tafeltjesmiddagen gehouden. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de coördinator van de desbetreffende regio:

regio                            coördinator                    e-mail  

Centrum/Zuid               Jeroen Feenstra           jeroen.feenstra74@gmail.com
Oost                             Nog niet bekend
West                            Hans Bromet                 hansbromet@gmail.com   

 

 

                      

Terug naar het overzicht