Basisondersteuning

De scholen van het Samenwerkingsverband hebben samen afgesproken welke ondersteuning iedere school in elk geval moet bieden. Dat noemen we de Amsterdamse basisondersteuning. Alle scholen bieden hun leerlingen (eventueel in samenwerking met ketenpartners) ten minste preventieve en licht curatieve ondersteuning op de volgende gebieden:                
 

 cognitief  disharmonische intelligentie
 leervorderingen  leerachterstanden in rekenen en taal, extra  didactische ondersteuning
 ontwikkeling  dyslexie, dyscalculie, problemen met het  verwerken van informatie
 werkhouding   problemen op het gebied van taakgerichtheid,  motivatie, aandacht, concentratie, planning,  organisatie
 sociaalemotioneel   faalangst, teruggetrokken gedrag, sociale  participatie, moeite met grenzen
 fysieke behoefte

 slechtziendheid, slechthorendheid, 
(fijn) motorische beperkingen,  rolstoelafhankelijkheid, langdurige ziekte

 algemeen  eten/drinken
 medisch   zie medisch protocol
 thuissituatie  ondersteuning thuissituatie, vrije tijd
 middelengebruik   preventieve en licht curatieve ondersteuning bij  middelengebruik (alcohol, drugs, games)

           
Verder zijn in de basisondersteuning afspraken gemaakt over zaken als opbrengstgericht werken, competenties van docenten, pedagogisch klimaat, kwaliteitsbewaking en het contact met ouders. 

De protocollen en handelingssuggesties die scholen volgens de basisondersteuning hanteren zijn hier te downloaden. Meer informatie over de Amsterdamse basisondersteuning is te vinden in het Ondersteuningsplan. 


 

Terug naar het overzicht

Subdiensten