Het Zorgadviesteam

Soms is de interne zorgstructuur van de school ontoereikend om de problemen van een leerling op te lossen. In zulke gevallen kan de school - in overleg met de ouders - het Zorgadviesteam (ZAT) inschakelen. Iedere school heeft een Zorgadviesteam, dat bestaat uit de zorgcoördinator, de leerplichtambtenaar, en de jeugdarts en ouder- en kindadviseur van het Ouder- en Kindteam.

Het Zorgadviesteam bespreekt de situatie en hulpvraag van de leerling en beoordeelt welke extra begeleiding hij of zij nodig heeft. Soms kan het Zorgadviesteam zelf hulp bieden, in andere gevallen verwijst het de leerling door naar specialistische jeugdhulp of bovenschoolse voorzieningen.

Het Zorgadviesteam heeft de volgende taken:

  • zorgen voor advies, consultatie en screening
  • aanvullend onderzoek doen (via schoolpsycholoog, jeugdpsycholoog of jeugdarts)
  • lichte medische hulp en jeugdhulp bieden
  • vaststellen van integrale aanpak en het afstemmen van zorg
  • voorbereiden van onderwijs/zorgprogramma’s
  • doorverwijzen naar het Onderwijsschakelloket, School Time Out Project, lokale hulp en specialistische jeugdhulp

Meer informatie over het Zorgadviesteam is te vinden in deze documenten:

Informatie over het Zorgadviesteam
Informatie voor ouders over het Zorgadviesteam
Toestemmingsformulier ouders


 

 

Terug naar het overzicht