Cluster 1

Het speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende leerlingen, Cluster 1, is landelijk georganiseerd. In de regio Amsterdam-Diemen wordt dit onderwijs verzorgd door de Koninklijke Visio. Visio Onderwijs streeft ernaar zoveel mogelijk kinderen met een visuele beperking dicht bij huis onderwijs te laten volgen op reguliere of speciale scholen. Cluster 1 is wettelijk geen deel van het Samenwerkingsverband, maar er is wel een contactpersoon van Visio Onderwijs aan het Samenwerkingsverband verbonden. Bij deze contactpersoon kunnen scholen, ouders en kinderen terecht met hun vragen over onderwijs aan visueel beperkte leerlingen.

Advies en ondersteuning voor regulier onderwijs
Niet alle leerlingen met een visuele beperking zijn aangewezen op speciaal Cluster 1-onderwijs. Veel van hen kunnen met behulp van speciale materialen en extra ondersteuning deelnemen aan het reguliere onderwijs. Momenteel wordt bijna 75 procent van de slechtziende leerlingen dicht bij huis begeleid door de Ambulant Onderwijskundige Dienst van Visio. Deze leerlingen krijgen onderwijs op maat met behulp van een Begeleidingsplan dat wordt opgesteld op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de ouders, de docenten en/of de school. De ondersteuning kan bestaan uit ambulante onderwijskundige begeleiding, advies, coaching, instructie, collegiale consultatie en cursussen voor de docenten. Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning hebben leerlingen een Cluster 1-indicatie nodig.

Aanvullende bekostiging
Naast de ondersteuning door de ambulant onderwijskundig begeleider zijn er voor de (reguliere) school financiële middelen beschikbaar voor de visueel beperkte leerling. De Commissie van Onderzoek (CVO) van Visio beslist over de toekenning van deze middelen op basis van de landelijke Regeling aanvullende bekostiging.

Aanvraag Cluster 1-indicatie
Als er sprake is van (een vermoeden van) een visuele beperking, kunt u, als ouder of als school, de leerling aanmelden bij het Cliëntservicebureau van Visio (088 585 85 85) of via deze link. Een medewerker brengt uw vragen in kaart en geeft informatie over het aanmeldproces en de onderzoeken die er deel van uitmaken.
U kunt ook contact opnemen met  de contactpersoon voor Cluster 1 bij het Samenwerkingsverband:
Marieke Hartman
T:  088-586 1700
​M: 06 52679837
​E: mariekehartman@visio.org.

Beoordeling van de aanvraag
Na onderzoek beoordeelt de Commissie van Onderzoek van Visio op basis van de landelijke toelatingscriteria of de leerling recht heeft op een Cluster 1-indicatie. De commissie geeft hierbij ook aan of het kind recht heeft op ambulant onderwijskundige begeleiding op een reguliere school met eventueel aanvullende bekostiging, of op onderwijs op een van de scholen van Visio voor leerlingen met een visuele beperking.

Speciaal Cluster-1 onderwijs
Voor leerlingen met een ernstige visuele beperking, die niet met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs terecht kunnen, zijn er in Nederland speciale onderwijsinstellingen. Voor de regio Noord-West Nederland, waaronder Amsterdam en Diemen, is dat het Koninklijk Instituut voor Onderwijs van Blinden en Slechtzienden met een school in Huizen. Aan de school zijn afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor meervoudig beperkte kinderen verbonden. Het onderwijsaanbod betreft vmbo en havo.

Meer informatie
Meer informatie over Visio en passend onderwijs vindt u hier

Terug naar het overzicht