Cluster 2

Het speciaal onderwijs voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben (Cluster 2), valt niet onder het Samenwerkingsverband. Het wordt voor de regio Amsterdam-Diemen verzorgd door Vier Taal. Er is wel is er een contactpersoon  van het Vier Taal College aan het Samenwerkingsverband verbonden. Bij deze contactpersoon kunnen scholen, ouders en kinderen terecht met hun specifieke vragen over onderwijs aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen.

Drie arrangementen
Voor de leerlingen zijn er intensieve, lichte en medium arrangementen. Bij een intensief arrangement wordt de leerling geplaatst op één van de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs Cluster 2 .
Bij een medium of licht arrangement volgt de leerling onderwijs op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Deze leerlingen hebben recht op ambulante begeleiding.

Ambulante begeleiding
Niet alle leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking zijn aangewezen op speciaal Cluster 2-onderwijs. Sommigen van hen kunnen met behulp van speciale materialen en extra ondersteuning deelnemen aan het reguliere onderwijs voor voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. Zij komen in aanmerking voor consultatie en advies en/of ambulante begeleiding en krijgen hiervoor een licht of medium arrangement toegekend. Hierbij verzorgt een ambulant begeleider extra ondersteuning voor de leerling en de reguliere school. Binnen dit arrangement zit ook een pakket onderwijsondersteuning. Dit is individuele leerling-ondersteuning die meestal door de ambulant begeleider wordt uitgevoerd, of op basis van een contract (ten dele) overgedragen wordt aan de school die deze middelen ten behoeve van de leerling moet inzetten.
​Kijk hier voor meer informatie over ambulante begeleiding.

Speciaal Cluster-2 onderwijs
Voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking die niet met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs terecht kunnen, is er in de regio Amsterdam en omstreken de speciale onderwijsinstelling Vier Taal.
Het VierTaal College Amsterdam (VCA) is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school verzorgt praktijk- , vmbo- en havo-onderwijs op maat voor alle leerlingen van de doelgroep in Amsterdam en omgeving. Het VCA biedt reguliere leerstromen aan in een aangepaste onderwijsomgeving. Het gebouw is aangepast (geluidsapparatuur), lokalen zijn ingericht voor de doelgroep (hoefijzeropstelling) en er is een extra remediërend jaar in het onderwijscurriculum. 
Leerlingen worden begeleid op het vlak van logopedie, akoepedie, psycho-educatie, psychologie en vaardigheidstrainingen. De school heeft een groot netwerk met externe partners.

VierTaal College Amsterdam
Zekeringstraat 45
1014 EP Amsterdam
Tel:020-4119048

Aanvraag Cluster 2-arrangement via trajectbegeleiding
Als er sprake is van een auditieve of communicatieve beperking, kunt u, als ouder of als school, terecht bij de trajectbegeleiding. Een trajectbegeleider brengt uw vragen in kaart en geeft informatie over het aanmeldproces en de onderzoeken die er deel van uitmaken.
De trajectbegeleider voor een intensief arrangement:
Hanneke Dubbelman, h.dubbelman@viertaal.nl.
De trajectbegeleider voor een arrangement licht of medium arrangement:
Frans Colman, f.colman@viertaal.nl
U kunt ook contact opnemen met  de contactpersoon voor Cluster 2 bij het Samenwerkingsverband:Tonnie Haeken, t.haeken@viertaal.nl

Beoordeling van de aanvraag
Na onderzoek beoordeelt de Commissie van Onderzoek van Vier Taal of de leerling in aanmerking komt voor een intensief arrangement op het voortgezet speciaal onderwijs, of voor een medium of licht arrangement op het reguliere VO of mbo. Is dat het geval dan krijgt de leerling zijn arrangement toegekend.

Meer informatie
U vindt meer informatie over cluster 2 op de website van de brancheorganisatie Simea.
Op de website van Vier Taal vindt u meer
informatie over het Vier Taal College Amsterdam, de ambulante dienst en het aanbod.

 

Terug naar het overzicht