Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van het Samenwerkingsverband over de toelaatbaarheidsverklaring? Dan kunt u bezwaar aantekenen. Dat doet u door per post of e-mail een bezwaarschrift te sturen naar het Samenwerkingsverband. Daarbij kunt u gebruikmaken van het model bezwaarschrift.

Hoe werkt het?
Een bezwaarschrift kan worden ingediend door de ouders van de leerling voor wie de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd, door het schoolbestuur dat de aanvraag heeft ingediend, of door andere belanghebbenden. Stuur uw bezwaarschrift per e-mail naar bestuur@swvadam.nl of per brief (ondertekend en voorzien van datum) naar:

Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen
t.a.v. het Bestuur
Bijlmerdreef 1289
1103 TV Amsterdam

De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is zes weken. Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft gereageerd.

Wat gebeurt er na het indienen van het bezwaarschrift?
Als het bezwaarschrift compleet is, stuurt het Samenwerkingsverband dit samen met het verweerschrift door naar de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheid, en naar u als bezwaarde. Dat gebeurt binnen veertien dagen. Het Samenwerkingsverband vraagt de Landelijke Bezwaarcommissie advies uit te brengen. Er wordt een hoorzitting gehouden waar u en het Samenwerkingsverband voor worden uitgenodigd.

De Landelijke Bezwaarcommissie beoordeelt het bezwaar aan de hand van de vastgestelde criteria van toelaatbaarheid van Samenwerkingsverband. De commissie mag daarbij deskundigen en informanten raadplegen. Als ze van deze bevoegdheid gebruikmaakt, laat ze dat aan alle partijen weten. Binnen vier weken na de hoorzitting brengt de commissie haar advies uit.

Heroverweging
Als het advies van de Landelijke Bezwaarcommissie daartoe aanleiding geeft, moet het Samenwerkingsverband de eerder genomen toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen. Het Samenwerkingsverband kan de eerdere beslissing herroepen en een nieuw besluit nemen, of het kan besluiten dat het advies van de Landelijke Bezwaarcommissie niet tot een andere toelaatbaarheidsbeslissing leidt.

Bent u het ook met de nieuwe beslissing van het Samenwerkingsverband niet eens? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank (sector Bestuursrecht).

Kijk voor meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl
 

Terug naar het overzicht