Disclaimer & Copyright

De informatie op dit platform is door het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het platform en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om het platform en/of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van het platform verkregen is.

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op dit platform. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. 

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen.

Een bezoeker van dit platform mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op het platform opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Inclusie
Het Kenniscentrum spant zich in om deze website voor iedereen toegankelijk en herkenbaar te laten zijn. Welke kleur, afkomst, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit etc. iemand ook heeft. Hierop letten we bij het schrijven van teksten, het gebruiken van beelden en op andere manieren. Om de teksten zo leesbaar mogelijk te houden, staan er niet steeds alle woorden waarmee mensen zich kunnen identificeren. Dus waar je ‘hij’ leest, kun je ook ‘zij’ of ‘hen’ lezen, of iets anders wat in jouw situatie past. Waar je ‘ouder’ leest, kun je dit natuurlijk door ‘verzorger’ vervangen.