Dit is het Netwerk rond loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Het Samenwerkingsverband is het koppelstuk en de wegwijsmaker van de mbo-agenda en de betrokken partners. De projectgroep van het Samenwerkingsverband is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de mbo-agenda en LOB-projecten in Amsterdam. Bovendien organiseert de projectgroep expertmeetings en de masterclasses en verzorgt het projectteam alle informatie over loopbaanoriëntatie op dit platform.

Voor vragen en andere zaken kunt u contact opnemen met Nadia Kappelhof

Contactpersonen mbo

Contactpersonen beantwoorden graag vragen van decanen uit het voortgezet onderwijs en onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de overstap naar het mbo. Contactpersonen vind je op elke mbo-locatie in Amsterdam. >> Bekijk de contactgegevens van overstapcoaches, decanen en mbo-organisaties binnen de regio Amsterdam

Programma Sterk Beroepsonderwijs

Het landelijke programma Sterk Beroepsonderwijs werkt aan versterking en positieve erkenning van het beroepsonderwijs. Deelnemende partijen zijn onder andere het Ministerie van OCW, de VO-Raad en de MBO-Raad. Het programma zet in op:

  • Regionale samenwerking tussen vmbo, mbo en het bedrijfsleven;
  • Het ontwikkelen van doorlopende leerroutes vmbo – mbo;
  • Een nieuwe leerweg in het vmbo door het samengaan van de gemengde leerweg en de theoretische leerweg

 

Klankbordgroep

In het kader van de stedelijke verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding heeft het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam - Diemen een klankbordgroep ingesteld. De klankbordgroep bestaat uit doorstroomcoördinatoren (decanen), die actief meedenken over de stand van zaken en ondersteuningsbehoefte met betrekking tot de volgende thema’s:

  • verbeteren van de overstap vmbo - mbo
  • meenemen van de ervaringen van leerlingen (bij voorlichting en de overstap naar het mbo)
  • invulling van expertmeetings

De klankbordgroep is apart samengesteld, het is niet mogelijk om lid te worden van de klankbordgroep. U kunt belangrijke onderwerpen en casussen naar de klankbordgroep mailen via aanvalopuitval@swvadam.nl.

Expertisepunt loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Het doel van het Expertisepunt LOB is om LOB te versterken en de doorstroom te bevorderen binnen het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Het Expertisepunt doet dat door kennis te delen, samen te werken en te informeren over allerlei thema’s die raken aan LOB, zoals visie en beleid, ouderbetrokkenheid, het loopbaangesprek en het bevorderen van een zogenaamde loopbaangerichte leeromgeving. Op Expertisepuntlob.nl vindt u verschillende materialen die LOB inzichtelijker maken en een inspiratie kunnen zijn. Ook kunt u zich abonneren op een maandelijkse nieuwsbrief. De regionale contactpersonen werken samen met alle onderwijsinstellingen binnen de regio en verzorgen presentaties over LOB-thema’s, ook op maat. Meer weten? Dan kunt u contact opnemen met de regio-contactpersoon Amsterdam.

Amsterdamse Kring van Schooldecanen

Tijdens de bijeenkomsten van de Amsterdamse Kring van Schooldecanen (AKS) komen schooldecanen samen om onder andere te werken aan innovatie op LOB-gebied en aan regionale, inhoudelijke samenwerking. De uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën staat hoog op de agenda. Verder organiseert de AKS themabijeenkomsten, netwerkborrels en ieder jaar een bezoek aan een universiteit, hbo- of mbo-instelling binnen of buiten de regio. Voorzitter is Richard Iedema, , te bereiken via riedema@calandlyceum.nl. Secretaris is Foekje Verhülsdonk, te bereiken via f.verhulsdonk@mla.nl. De contributie bedraagt € 45 per jaar.

Decanenoverleg vmbo-mbo

Ongeveer vier keer per schooljaar komen decanen van vmbo en vertegenwoordigers van mbo bij elkaar om over diverse onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. Deelnemers stellen zelf de agenda samen. Er is geen lidmaatschap, deelname is op vrijwillige basis. Contactpersoon is Jolijn Verwest, te bereiken via  JolijnVerwest-vanderWal@osbijlmer.nl.