Links

ADHD-Land
Adhd-land is het centrale informatiepunt rond ADHD in Nederland.

Advies & Meldpunt Kindermishandeling
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is de instelling voor iedereen met vragen, zorgen of meldingen over kindermishandeling. Het AMK geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste hulp op gang. 

Altra
Altra biedt jeugd & opvoedhulp aan kinderen en jongeren die zijn vastgelopen in hun persoonlijke ontwikkeling en aan ouders die steun nodig hebben bij de opvoeding.

AMC de Meren
AMC de Meren is een organisatie voor verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en forensische psychiatrie.

Balans
Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

Bascule
De Bascule is een academisch centrum dat psychiatrische zorg verleent aan kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam en omstreken.

Bureau Leerplicht Plus
Bureau Leerplicht Plus is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de leerplichtwet, kwalitificatieplicht en RMC-wet.

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)
Deze website biedt informatie van de gemeente Amsterdam over onderwijs en jeugd.

GGZ inGeest
GGZ inGeest biedt psychiatrische zorg op maat aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Infopunt Passend Onderwijs
Het infopunt Passend onderwijs is het aanspreekpunt voor alle vragen om informatie en ondersteuning.

Jellinek
De Jellinek biedt hulp voor de verslavingsproblematiek in Amsterdam.

Jeugdhulpwijzer
Deze website geeft informatie over het aanbod jeugdzorg in de regio Amsterdam.

Jeugdpreventiewijzer
Deze website, opgezet door de GGD Amsterdam, geeft een overzicht van het aanbod van jeugdinterventieprogramma’s in Amsterdam.

Kennisnet speciaal onderwijs
Deze website biedt informatie over speciaal onderwijs en specifiek het gebruik van ICT in speciaal onderwijs.

Landelijk Netwerk Autisme
Het Landelijk Netwerk Autisme staat voor kennismanagement op het gebied van onderwijs en autisme.

Landelijk steunpunt ZAT
Het landelijk steunpunt Zorg- en Adviesteams biedt informatie en advies over het zorgadviesteam.

MEE Amstel en Zaan
MEE ondersteunt kinderen (en hun ouders) en volwassenen om te leren leven met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Nederlands Jeugd Instituut
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken.

NVS-NVL
De Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) behartigt de belangen van begeleiders die jongeren begeleiden bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun school- en opleidingsloopbaan en hun studievaardigheden.

Om het kind!
Hier vindt u informatie over het Programma Om het kind! Hervorming zorg voor de jeugd van de Gemeente Amsterdam.

Onderwijs Consumenten Organisatie
OCO ondersteunt ouders en leerlingen bij alles wat zij als con­sument op onderwijsgebied in Amsterdam kunnen en willen ondernemen.

Overgang PO-VO
Deze website biedt informatie over de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Hierbij staat de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen scholen en de overdracht op het gebied van de basisvaardigheden taal en rekenen centraal.

Rijksoverheid Onderwijs en Wetenschap
Deze website van de Rijksoverheid biedt informatie over onderwijs en wetenschap.

RVC-VO
De vereniging RVC-VO Landelijk behartigt de belangen van de Regionale Verwijzings Commissies voor het Voortgezet Onderwijs. 

Sociale kaart
Deze website geeft informatie over alle organisaties, praktijken en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn in Amsterdam    

Spirit
Spirit helpt  jeugdigen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben bij opgroeien en opvoeden.

Stichting Herstelling
Stichting Herstelling is een leer-werkervaringsproject voor met name jonge werklozen in Amsterdam.

VO-Raad
De VO-raad is de sectororganisatie voor het Voortgezet Onderwijs.