Dit is De zorgcoördinator

De zorgcoördinator heeft een spilfunctie in de interne zorgstructuur van de school. Hij is gespecialiseerd in het signaleren van extra ondersteuningsbehoeften en voor het inzetten van de juiste hulp en ondersteuning voor de leerling. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de intake, doorstroom en (niet-reguliere) uitstroom van leerlingen.

De taken van de zorgcoördinator zijn:

  • bijdragen aan het opstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan
  • ​informatie over leerlingen uit Kernprocedure 1 en uit het intakegesprek met de mentor bespreken
  • coördineren van de instroom van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
  • zorgen voor registratie van leerlingen in het leerlingvolgsysteem
  • coachen van mentoren bij het uitvoeren van simpele interventies
  • coördineren van het interne zorgteam
  • bijeenkomsten van het Zorgadviesteam voorbereiden en leiden
  • handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven (doen) opstellen en uitvoeren
  • leerlingen aanmelden bij de onderwijsadviseurs
  • de zorgstructuur evalueren, en zo nodig voorstellen ontwikkelen om deze aan te passen


Professionalisering

De professionaliteit van zorgcoördinatoren is van groot belang voor de kwaliteit van de zorg op scholen. Daarnaast organiseren we jaarlijks kenniskringen voor zorgcoördinatoren.

Regionaal overleg

De zorgcoördinatoren van de bij het Samenwerkingsverband aangesloten scholen zijn georganiseerd in regionale overleggen. Amsterdam heeft vier regio’s: Oost/Zuidoost, West, Zuid/Centrum en Noord. Voor een goede afstemming heeft de coördinator van het Samenwerkingsverband regelmatig overleg met de voorzitters van deze regionale overleggen.