Dit is Basisondersteuning

Scholen hebben zorgplicht: ze moeten ervoor zorgen dat iedere leerling die op hun school zit of zich aanmeldt een zo goed mogelijke onderwijsplek krijgt. Het liefst op de eigen school. De scholen van het Samenwerkingsverband hebben samen afgesproken welke ondersteuning iedere school in elk geval moet bieden. Dat noemen we de Amsterdamse basisondersteuning.

Alle scholen bieden hun leerlingen (eventueel in samenwerking met ketenpartners) ten minste preventieve en licht curatieve ondersteuning op de volgende gebieden:

cognitief disharmonische intelligentie, hoogbegaafdheid
leervorderingen leerachterstanden in rekenen en taal, extra didactische ondersteuning
ontwikkeling dyslexie, dyscalculie, problemen met het verwerken van informatie
werkhouding problemen op het gebied van taakgerichtheid, motivatie, aandacht, concentratie, planning, organisatie
sociaal-emotioneel faalangst, teruggetrokken gedrag, sociale participatie, moeite met grenzen, sociale redzaamheid. lichte vorm van autisme
fysieke behoefte slechtziendheid, slechthorendheid,(fijn) motorische beperkingen, rolstoelafhankelijkheid maar zelfredzaam, langdurige ziekte
algemene dagelijkse activiteiten eten/drinken
medisch zie medisch protocol
thuissituatie ondersteuning thuissituatie, vrije tijd
middelengebruik preventieve en licht curatieve ondersteuning bij middelengebruik (alcohol, drugs, games)

Verder zijn in de basisondersteuning afspraken gemaakt over zaken als opbrengstgericht werken, competenties van docenten, pedagogisch klimaat, kwaliteitsbewaking en het contact met ouders.

Meer informatie over de Amsterdamse basisondersteuning is te vinden in het Ondersteuningsplan.

>> Bekijk in de Schoolkeuzegids op de schoolpagina onder het kopje 'Extra ondersteuning' om te zien welke ondersteuning de desbetreffende school biedt.