Dit is de Amsterdamse Zorgstructuur

In Amsterdam doen we er alles aan om leerlingen de juiste ondersteuning te bieden op het moment dat ze dat nodig hebben. Daarom bestaat er in het Amsterdamse voortgezet onderwijs een uitgebreide zorgstructuur: een uitgebreid netwerk van voorzieningen zowel binnen de school (interne zorgstructuur) als daarbuiten (externe zorgstructuur). Daarnaast zijn er verschillende onderwijsvormen en onderwijs-zorgarrangementen.

Interne zorgstructuur

Binnen de school bestaat de zorgstructuur uit de mentor, de zorgcoördinator en de ouder- en kindadviseur. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen en houdt de ontwikkeling van leerlingen in de gaten. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, komt de zorgcoördinator in beeld: deze zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning worden ingezet. De zorgcoördinator kan een professional van het Ouder- en Kindteam of andere gespecialiseerde hulpverleners bij de ondersteuning betrekken.

Externe zorgstructuur

Soms heeft een leerling meer hulp nodig dan de school zelf kan bieden. Voor zulke gevallen bestaat de externe zorgstructuur, waarvan het Zorgadviesteam de kern vormt. Het Zorgadviesteam bespreekt welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft en of een verwijzing naar jeugdhulp of onderwijs-zorgarrangementen nodig is. Vanuit het Ouder- en Kindteam nemen de ouder- en kindadviseur, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar deel aan het Zorgadviesteam. De Ouder- en Kindadviseur geeft ondersteuning en advies aan leerlingen, ouders en docenten, en verwijst zo nodig door naar gespecialiseerde hulpverleners.

Onderwijsvormen

Voor leerlingen die gedurende hun hele schoolloopbaan extra ondersteuning nodig hebben, bestaan er verschillende onderwijsvormen. In het leerwegondersteunend onderwijs krijgen vmbo-leerlingen extra begeleiding, soms op aparte locaties en in kleinere klassen. Leerlingen die ook met extra hulp geen vmbo-diploma kunnen halen, krijgen in het praktijkonderwijs een voorbereiding op deelname aan de arbeidsmarkt. En voor leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, langdurige ziekte of ernstige stoornissen of gedragsproblemen is er het voortgezet speciaal onderwijs.

Toptrajecten

Altra verzorgt in Amsterdam Toptrajecten: hulp en advies aan scholen, diagnostiek, hulp voor leerlingen en ouders, en zonodig een tijdelijke plaatsing in een Topklas.