Zo werkt Organiseren van loopbaanoriëntatie en -begeleiding op school

Handreiking planmatige overstap Amsterdam

Het Samenwerkingsverband heeft in samenwerking met Leerplicht, ROC van Amsterdam en ROC TOP een handreiking opgesteld. In de handreiking staat in chronologische volgorde de acties en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Als decaan is het handig om je jaarplanning op basis hiervan vorm te geven. De handreiking wordt elke jaar geëvalueerd en aangescherpt.
>> Ga naar de Handreiking planmatige overstap Amsterdam

Laat je leerlingen proeven van de praktijk

In Amsterdam zijn tal van initiatieven te vinden die leerlingen kennis laten maken met de praktijk. Deze organisaties bieden jongeren een completer beeld van de praktijk. Zo ondersteunen ze de leerling bij het maken van een beroepskeuze. Wij verzamelden het aanbod van deze bedrijfsinitiatieven in een overzicht. Hier vind je welke initiatieven er in Amsterdam zijn. En welke bedrijven de scholen kunnen inzetten voor de ondersteuning van loopbaanoriëntatie en -begeleiding op school. >> Bekijk het overzicht bedrijfsinitiatieven voor praktijkervaring

Activiteitenkalender

Het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen organiseert allerlei verschillende activiteiten. Weten welke voorlichtingsactiviteiten de mbo's in Amsterdam en omgeving organiseren? >> Ga naar de activiteitenkalender

Beleidsplan loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Een beleidsplan loopbaanoriëntatie en -begeleiding kan bijdragen aan een systematische implementatie op schoolniveau. De handreiking van SLO is een hulpmiddel voor managers, decanen en mentoren bij het opstellen van een beleidsplan.
>> Meer informatie en handige links op de website van het Expertisepunt LOB

Werken aan een klimaat voor het organiseren van loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Op veel scholen zijn het de docenten/mentoren die loopbaanoriëntatie en -begeleiding uitvoeren en de loopbaangesprekken voeren; de decaan is tweedelijns. Het is op deze scholen van belang dat de mentoren hierin voldoende deskundig zijn. Cruciaal is dat de mentoren ook achter de methodiek staan, en de betekenisvolheid van LOB erkennen. Wanneer dit niet aanwezig is in een team zal het enthousiasme voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding laag zijn, en dat zal vervolgens uitstralen naar de leerlingen. LOB zal dan beperkt blijven tot het ‘eenvoudig’ werken aan invulopdrachten door leerlingen met weinig enthousiasme. De potentie van loopbaanoriëntatie en -begeleiding gaat hierdoor verloren. De opdracht is dan ook om op de werkvloer gezamenlijk eigenaarschap te bevorderen. Dat is lang geen gemakkelijke klus, en wel hard nodig.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is de aandacht en aanwezigheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als in de klas. Ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding is de aandacht voor interesses, toekomstplannen en loopbaankeuzes van hun kind.
>> Meer lezen

Overstapprocedure overstap RMC regio 21

Voor de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo is een basisprocedure opgesteld voor RMC regio 21. Hierin staat een stappenplan met welke stappen het voortgezet onderwijs, mbo en gemeenten (leerplicht/RMC) conform de inrichting van het Overstapdashboard moeten ondernemen. Ook staan in de overstapprocedure de verschillende statussen in het overstapdashboard omschreven.
>> Ga naar de overstapprocedure

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

De schoolexamens en het bijbehorende PTA bieden ruimte en mogelijkheden om schooleigen keuzes te realiseren. Voor het vmbo is loopbaanoriëntatie- en begeleiding een exameneis. Het dient terug te komen in het programma van toetsing en afsluiting. De school bepaalt hoé dit precies gedaan wordt. Wat er moet, mag en kan er in het PTA werd op 15 april 2020 behandeld in het webinar dat het Samenwerkingsverband organiseerde voor alle schooltypes.
>> Ga naar het webinar en bijbehorende PowerPoint

Onderstaande sites geven meer informatie en voorbeelden over het opstellen van een programma van toetsing en afsluiting voor de loopbaanoriëntatie en -begeleiding op school.