Zo werkt Toptrajecten

Leerling die dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs krijgen met een Toptraject tijdelijke intensieve begeleiding gericht op preventie van uitval.

De Toptrajecten zijn voor Amsterdamse leerlingen die de capaciteit hebben om het reguliere onderwijs goed af te ronden, maar bij wie dat om verschillende redenen even niet lukt. Een Toptraject is een intensief ambulant traject waarin leerling, school en ouders samen aan de slag gaan om te zorgen dat de leerling zijn of haar schoolloopbaan in het reguliere voortgezet onderwijs succesvol kan voortzetten. De uitgangspunten van handelingsgericht werken vormen de basis voor de didactische begeleiding vanuit Toptrajecten.
In elke windstreek van het Samenwerkingsverband werkt een Topteam samen met het netwerk van scholen om dit mogelijk te maken. Een leerling volgt binnen een Toptraject zo veel mogelijk onderwijs op zijn of haar stamschool.

Altra Educé ontwikkelde de basismethodiek van Toptrajecten vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Het Topteam bestaat uit een gedragswetenschapper, twee docenten en een ambulant hulpverlener.

Maatwerk

Een Toptraject is voor iedere leerling maatwerk, afhankelijk van wat er nodig is. Een Toptraject bestaat altijd uit drie elementen:

  • handelingsgerichte diagnostiek
  • onderwijsondersteuning 
  • jeugdhulp

In een Toptraject gaan leerling, school en ouders heel gericht aan de slag met hulp van het Topteam om een aantal doelen te bereiken. Dat kunnen doelen zijn op het gebied van schoolse vaardigheden of concentratie, op het gebied van instructie en verwerking van lesstof en doelen voor thuis om de leerling goed te ondersteunen. Iedere maand evalueren ze samen en past het team de begeleiding aan op wat op dat moment nodig is.

Hoe eerder, hoe beter

Vroegtijdig inzetten van een Toptraject geeft meer kans op succes. Soms kan met wat hulp van de gedragswetenschapper de inzet van een Toptraject zelfs voorkomen worden. Een zorgcoördinator van een school kan altijd de gedragswetenschapper van een Toptraject consulteren over een leerling. Deze gedragswetenschapper denkt mee en geeft handelingsadviezen.

Preventief een gedragswetenschapper consulteren?

Neem contact op:
Toptraject Noord: Ilse Huttinga | i.huttinga@altra.nl of 06 36471259
Toptraject Zuid: Naomi Krausz | n.krausz@altra.nl of 06 31954004
Toptraject West: Kirsten Geurken | k.geurken@altra.nl of 06 10595228
Toptraject Oost: Elske de Kanter | e.de.kanter@altra.nl of 06 30796587

Toptraject op de eigen school

Een Toptraject vindt plaats op de eigen school van de leerling. Een gedragswetenschapper, docent en hulpverlener komen naar de school toe. De ambulant hulpverlener ondersteunt ook thuis. In sommige situaties maakt de leerling tijdelijk gebruik van de Topklas op een andere locatie dan de eigen school. Doel is altijd om de leerling weer zo snel mogelijk op school te verwelkomen.

Een Toptraject inzetten

De zorgcoördinator vraagt een Toptraject aan via Lisa. De zorgcoördinator kan altijd vooraf overleggen met de onderwijsadviseur of de gedragswetenschapper. Een onderwijsadviseur beoordeelt de aanvraag in overleg met de gedragswetenschapper.

De onderwijsadviseur kan in de aanmeldingsfase aanvullende informatie opvragen. Om de hulpvraag beter in te schatten een medewerker van Toptrajecten de leerling op school observeren. Als school, leerling en ouders daarna besluiten om een Toptraject in te zetten, organiseert het Topteam een intakegesprek met school, leerling, ouders en onderwijsadviseur. Na de intake start de intensieve fase met eventueel tijdelijke inzet van de Topklas. De intensieve fase van een Toptraject duurt drie tot vier maanden. Na deze intensieve fase volgt een borgingsfase van maximaal drie maanden, om de behaalde resultaten te bestendigen.

Topklassen in Amsterdam

Sommige leerlingen volgen het onderwijsprogramma van hun stamschool deels in een zogenoemde ‘Topklas’. De leerlingen die onderwijs volgen in één van de vier Amsterdamse Topklassen, zijn daar één tot vier dagen per week. Dat laatste is een uitzondering. Dagelijks begeleidt een vaste docent drie of vier leerlingen in de Topklas, door middel van individuele coaching op hun leerdoelen voor het Toptraject.

Hier zijn de Topklassen gehuisvest:

Zuid:  De Apollo
West: Het Plein
Noord:  Hogelant
Oost De windstreek Oost/ Zuidoost heeft geen Topklaslocatie ingericht. Het team werkt ambulant op de scholen in Oost/Zuidoost. Dat doet het team vanuit hun werkplek op Havo de Hof

 

Kosten

Een Toptraject kost de school niets. Het Samenwerkingsverband brengt de reguliere school voor het gebruik maken van de Topklas kosten in rekening volgens het ‘geld volgt leerling’- principe. De school krijgt een factuur voor de periode dat de leerling gebruik maakt van de Topklas.

Handboek Toptrajecten

Medewerkers van Toptrajecten werken met een methodiekhandleiding. Delen uit deze methodiek die relevant zijn voor de scholen, zijn opgenomen in dit handboek. Wat ieders rol is in de samenwerking rond een leerling in een ToptrajectIn geven we schematisch weer op blz. 10 en 11. In de loop van het schooljaar doen de Topteams, de scholen en leerlingen meer ervaring op met deze methodiek en zullen zij deze aanpassen waar nodig. Dit handboek is dus niet in beton gegoten, maar biedt wel een stevig fundament voor supersamenwerking voor de leerlingen in een Toptraject. Zodat een leerling die dreigt vast te lopen weer verder kan.

>> Ga naar het Handboek toptrajecten 2021