Zo werkt Samenwerken aan goed onderwijs

Wat is er in Amsterdam mogelijk door de samenwerking van scholen voor voortgezet onderwijs?

Scholen kunnen bij het bureau van het Samenwerkingsverband het volgende aanvragen:

Collegiale visitaties

Het Samenwerkingsverband biedt scholen de mogelijkheid van een Collegiale Visitatie door een team van collega’s van een andere school in Amsterdam, aangevuld met collega’s van het bureau van het Samenwerkingsverband. U kunt een collegiale visitatie aanvragen door een e-mail te sturen naar info@swvadam.nl.

Consultatie vanuit Cluster 1 en 2

Dit wordt verzorgd door een adviseur, afkomstig uit een Cluster 1- of Cluster 2-schoolbestuur. De adviseur geeft consultatie en advies over slechtziendheid en blindheid (Cluster 1) of over taal-, spraak- en gehoorproblemen aan zowel het regulier als speciaal voorgezet onderwijs en bij de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs. U kunt een consultatie aanvragen door een e-mail te sturen naar info@swvadam.nl.

Docenten Netwerk Amsterdam

In 2020 spant het Samenwerkingsverband zich in om docenten meer te betrekken bij de activiteiten. We willen meer docenten leren kennen, en hen in én buiten school aan het woord laten over wat zij ervaren, wat zij goed doen, wat anderen van hen kunnen leren en welke rol het Samenwerkingsverband daarbij heeft. We bieden docenten daarom graag een platform. >> Lees meer over het Docenten Netwerk Amsterdam

Frictiefonds

Scholen bieden leerlingen individueel de ondersteuning die zij nodig hebben en ze bekostigen dit uit de ondersteuningsmiddelen. Als het bestaande aanbod bij hoge uitzondering toch tekortschiet, zijn geen geoormerkte middelen beschikbaar. Om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten, kent het Samenwerkingsverband middelen aan scholen toe uit het zogenoemde frictiefonds voor de individuele ondersteuning van leerlingen. Om voor deze financiering in aanmerking te komen, dient de school een verzoek in bij de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband via info@swvadam.nl.

Hoogbegaafde leerlingen ondersteunen

Er blijkt bij de scholen een grote behoefte te bestaan aan het vergroten van de deskundigheid op dit gebied. Het Samenwerkingsverband heeft hoogbegaafdheid dan ook opgenomen in programmalijn 1 van het Ondersteuningsplan 2019 – 2023. Daarnaast heeft het Samenwerkingsverband bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een subsidie aangevraagd voor een vierjarig project “Hoogbegaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs”. >> Lees meer over goed onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Innovatiegelden

Scholen kunnen deze aanvragen voor innovatieve trajecten die aansluiten bij de ambities en speerpunten bij het Ondersteuningsplan 2019-2023. >> Lees meer over de Innovatiegelden

Inzet van de Bascule op school

Soms loopt een leerling vast op school door psychische problemen, of een vermoeden daarvan. Als hij of zij nog geen hulp van een ggz-instelling krijgt, kan de school jeugdpsychiatrische centrum De Bascule inschakelen. Het doel is inzicht bieden in welke onderwijsbehoeften de leerling heeft. >> Lees meer over de Bascule op school

Mentortraining

Scholen kunnen het mentoraat binnen de school versterken met een mentortraining. Mentoren krijgen de training van hun eigen zorgcoördinator met ondersteuning van één van de onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband. De training gaat in op de rol en taken van de mentor, deelnemers oefenen met gesprekstechnieken. U kunt een mentortraining aanvragen door een e-mail te sturen naar info@swvadam.nl.

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding helpt scholen inzicht te geven in hun zorgstructuur en de eventuele knelpunten daarin. De opbrengst is een analyse die de school zelf vastlegt, waarin zij aangeven waar ze trots op zijn, wat goed loopt, én wat de ontwikkelpunten zijn. De uiteindelijke analyse kan een eindpunt zijn (analyse als doel), maar ook een startpunt voor een verbetertraject (analyse als middel). Zo versterkt de school de basisondersteuning. U kunt procesbegeleiding aanvragen door een e-mail te sturen naar info@swvadam.nl.

Robots voor leerlingen die niet naar school gaan

Hierdoor kunnen leerlingen toch hun lessen volgen via een videoverbinding. De robot is een tablethouder die kan draaien. Hij staat op tafel in het klaslokaal, de leerling stuurt de robot thuis aan met de eigen mobiele telefoon, tablet of computer, en kan de tablet draaien, of inzoomen op het digibord. De robot inclusief tablet is klein, dus ook makkelijk door een medeleerling of docent mee te nemen binnen de school. U kunt een robot aanvragen door een e-mail te sturen naar info@swvadam.nl.

Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs

Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs (SJSO) is specialistische jeugdhulp op alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, tussenvoorzieningen en speciaal basisonderwijs. Met de investering van de gemeente Amsterdam zijn vaste hulpverleners nu verbonden aan de school. Hulp is hierdoor direct en laagdrempelig inzetbaar voor alle leerlingen op deze scholen. >> Lees meer over Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs

Vergoeding bij een tussentijdse overstap

Voor Amsterdamse leerlingen die tussentijds (na 1 oktober) instromen op één van de tussenvoorzieningen zonder indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs, betaalt het Samenwerkingsverband de kosten van leerwegondersteunend onderwijs voor de resterende maanden van het schooljaar dat de leerling onderwijs geniet. Ook voor Amsterdamse leerlingen die na 1 oktober vanuit het speciaal onderwijs instromen in het reguliere onderwijs, bekostigt het Samenwerkingsverband aan de school voor voortgezet onderwijs de resterende maanden van dat schooljaar dat de leerling onderwijs geniet. Hiervoor gelden de vastgestelde bedragen ‘geld volgt leerling’ uit het schoolwisselaarsconvenant.

Zieke leerlingen

 • Huisonderwijs: Scholen kunnen bij het Samenwerkingsverband huisonderwijs aanvragen voor leerlingen die chronisch ziek zijn en thuis onderwijs nodig hebben, gedurende maximaal 160 onderwijsuren per jaar, dan wel maximaal 4 onderwijsuren per week. >> U kunt ondersteuning voor een langdurig zieke leerling aanvragen via Lisa
 • Consult: u kunt een consult aanvragen met twee adviseurs met specifieke kennis van passend onderwijs aan en begeleiding van (langdurig) zieke leerlingen. Er is bijzondere aandacht voor leerlingen tijdens de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs.

>> Meer over extra ondersteuning van chronisch zieke leerlingen


De samenwerking van de scholen in het voortgezet onderwijs maakt het mogelijk dat de scholen over het volgende beschikken:

Aanval op de Uitval

Door het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 21 is een regionaal programma vastgesteld om de succesvolle aanpak van voortijdig schoolverlaten voort te zetten en door te ontwikkelen. Het doel is om, waar mogelijk, voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen. Het aanjaagloket van het Samenwerkingsverband ondersteunt scholen met het werken met het Overstapdashboard ten behoeve van de overstap vo-mbo. Ook organiseert het Samenwerkingsverband samen met het mbo de overstaptafels.

Arbeidstoeleiding

Alle scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam kunnen voor bepaalde leerlingen opleidingen inkopen bij het ROCvA, RocTop en AOC Wellant. Deze opleidingen worden aangeduid als PrO/ROC-opleidingen en zijn in feite aangepaste entreeopleidingen voor de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).

Begeleiders passend onderwijs

Begeleiders Passend Onderwijs zijn voor elke school beschikbaar en op verschillende niveaus inzetbaar: ter ondersteuning van de docent, de mentor, de zorgcoördinator of het team en soms ook van de leerling. In samenspraak met de school stelt de begeleider passend onderwijs een schoolbegeleidingsplan op, waarin de ondersteuningsvragen van de school worden beantwoord.

Elke school beschikt vanuit Altra over een begeleider passend onderwijs, bekostigd door het Samenwerkingsverband. De begeleider passend onderwijs werkt nauw samen met de zorgcoördinator en de ouder- en kindadviseur. De begeleider passend onderwijs is op verschillende niveaus inzetbaar:

 • individueel op leerlingniveau
 • in de klas/groep op docentniveau
 • ter ondersteuning van de zorgstructuur (beleidsniveau)

De vorm van ondersteuning hangt af van de vraag van de school. In samenspraak met de school stelt de begeleider passend onderwijs een schoolbegeleidingsplan op met de uitgewerkte ondersteuningsvragen van de school.

Centraal capaciteitenonderzoek

Didactische en capaciteitenonderzoeken wordt waar nodig aangevuld met sociaal-emotioneel onderzoek om te bepalen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of tot het vmbo met leerwegondersteuning.

Intervisiebijeenkomsten voor gedragswetenschappers en zorgcoördinatoren

Volgens een vaste agenda doen de gedragswetenschappers op de Amsterdamse middelbare scholen aan intervisie. Tijdens deze bijeenkomsten komen zij in contact met de kennis van zorgcoördinatoren. De gedragswetenschappers kunnen daarmee hun expertise gerichter inzetten in de scholen, leerlingen bespreken, leren van elkaar en delen voorbeelden van goed onderwijs. De intervisie telt voor de accreditatie van de beroepsverenigingen en is uitsluitend bestemd voor orthopedagogen en (school)psychologen.

Kenniskringen

Minimaal twee keer per jaar organiseert het Samenwerkingsverband kenniskringen voor alle Amsterdamse zorgcoördinatoren, begeleiders passend onderwijs en ouder-kind-adviseurs. Doel is om de basisondersteuning te versterken, te inspireren, kennis te delen en elkaar te ontmoeten. De deelnemers volgen workshops en er is ruimte voor thematische kennisdeling. >> Aankomende kenniskringen

MBO-agenda

Het Samenwerkingsverband werkt aan het verbeteren van de overstap van vmbo naar mbo, onder andere door het versterken van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het vmbo. In het Samenwerkingsverband werkt het vmbo samen aan good practices en kennisdeling en worden masterclasses georganiseerd voor het vmbo en mbo samen.

Ondersteuningsmiddelen

Het Samenwerkingsverband stelt Ondersteuningsmiddelen beschikbaar om de interne zorgstructuur op een school te versterken en de kwaliteit en reikwijdte van de basis- en extra ondersteuning te vergroten. Deze financiële middelen moeten ook ingezet worden voor ondersteuning van individuele leerlingen en voor de inkoop van bovenschoolse trajecten, maar kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor een interne trajectklas. De ondersteuningsmiddelen worden verdeeld onder de scholen op basis van gewogen leerlingenaantallen in de verhouding van 1 : 2 : 5 voor havo/vwo : vmbo : tussenvoorzieningen/special classes/praktijkonderwijs, gebaseerd op het leerlingenaantal per school op 1 oktober van het betreffende schooljaar. De scholen ontvangen een brief over de toekenning van de ondersteuningsmiddelen. Zij moeten deze middelen verantwoorden aan het Samenwerkingsverband.

Onderwijsadviseurs

De onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband:

 • adviseren scholen over de uitvoering van de zorgplicht en de basis- en extra ondersteuning
 • adviseren scholen, ouders en ketenpartners als het moeilijk is om een plek te vinden voor leerlingen aan wie de school niet langer de juiste ondersteuning kan bieden
 • signaleren en adviseren als leerlingen om welke reden dan ook niet naar school gaan
 • adviseren ten aanzien van de inzet van bovenschoolse trajecten
 • geven consultatie aan scholen, ketenpartners en ouders
 • geven presentaties, voorlichting en trainingen

>> Meer over de Onderwijsadviseurs

Overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs

Stichting ELK regelt de uitvoering van de overstap van alle leerlingen uit het primair naar het voortgezet onderwijs. Het Samenwerkingsverband zit in het bestuur van Stichting ELK en de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie werken op het bureau van het Samenwerkingsverband. Stichting ELK organiseert de Week van de Overstap van 28 oktober tot en met 2 november met voorlichtingsactiviteiten, een po-vo-event en een scholenbeurs. >> Meer over de overstap van de basisschool naar de middelbare school

Toelatingsadviescommissie

De Toelatingsadviescommissie adviseert de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs of over de aanwijzing van leerwegondersteunend onderwijs.

Vergoeding voor de zorgcoördinator

Deze vergoeding is voor een dagdeel per week. In zorgcoördinatorenoverleggen licht het Samenwerkingsverband het beleid toe, inventariseren we knelpunten, bespreken we casuïstiek en delen we kennis.

Vo-vo-procedure

De onderwijsadviseurs behandelen elk jaar na de zomervakantie de situatie van de leerlingen die dan nog niet weten op welke school zij terechtkunnen. >> Meer informatie over de overstap naar een andere middelbare school

Warme overdracht

Leerkrachten groep 8 en brugklascoördinatoren ontmoeten elkaar voor de goede overdracht van informatie over de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen die van primair naar voortgezet onderwijs gaan. Het Samenwerkingsverband organiseert de warme overdracht in de vier windrichtingen van Amsterdam. >> Meer over de warme overdracht en een goede overstap op www.elkadam.info.


De scholen van het Samenwerkingsverband houden met elkaar een netwerk van voorzieningen in stand:

LINK

LINK is een traject van een aantal maanden voor leerlingen uit het reguliere onderwijs die thuiszitten met ernstige angst- of stemmingsproblematiek. De leerling en zijn of haar ouders/verzorgers worden geholpen om de leer- en loopbaan op te pakken in het reguliere onderwijs. >> Meer informatie over LINK

Onderwijs aan nieuwkomers

Het Mundus College en het Montessori College Oostpoort ontvangen extra middelen voor de inzet van de benodigde extra expertise in de opvang en de ondersteuning van nieuwkomers. Daarmee zetten zij extra expertise in om passend onderwijs te bieden en extra ondersteuning aan deze snel wisselende en pluriforme groep leerlingen.

School2Work

School2Work is praktisch leren, anders dan op school, voor leerlingen (jongens) uit de hele stad die dreigen uit te vallen en geïnteresseerd zijn in werken in de techniek of groen. Een leerling maakt kennis met verschillende technische basisvaardigheden onder leiding van een werkmeester. Tegelijkertijd krijgt de leerling onderwijs aangeboden op het niveau dat voorbereidt op een beroepsgerichte vervolgopleiding. School2work en het Mundus College verbinden zich aan elkaar vanaf het schooljaar 2019-2020, waarbij het Mundus een onderwijsprogramma op maat verzorgt. Hiervoor zet zij een extra docent op de avo-vakken in.
U kunt School2Work aanvragen bij een onderwijsadviseur van het Samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar van de school.

Special classes

In de Special classes van de onderbouwklassen krijgen leerlingen met op autisme lijkende problemen onderwijs. Hierdoor hoeven deze leerlingen niet naar het voortgezet speciaal onderwijs. >> Meer informatie over de Special classes vindt u op de website van het Metis Montessori Lyceum.

Toptrajecten

Een Toptraject is een traject van een aantal maanden voor leerlingen in het reguliere onderwijs. De leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school worden intensief geholpen om de leerloopbaan weer op de rails te krijgen binnen het reguliere onderwijs. Het traject start op de eigen school met stevige diagnostiek en adviezen en/of jeugdhulp, óók voor thuis. Een tijdelijke plaatsing op één van de vier Toplocaties behoort tot de mogelijkheden. De leerling blijft ingeschreven op de eigen school en volgt waar mogelijk ook zijn lessen. >> Meer informatie over Toptrajecten

Tussenvoorzieningen

Tussenvoorzieningen zijn een structureel aanbod voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben door een combinatie van verschillende ondersteuningsbehoeften. Zij volgen dit onderwijs op de Apollo, Hogelant, Iedersland of de Tobiasschool. Een overzicht van de tussenvoorzieningen vindt u op www.voschoolkeuze020.nl.