Zo werkt Samenwerken aan goed onderwijs

Wat is er in Amsterdam mogelijk door de samenwerking van scholen voor voortgezet onderwijs?

Scholen kunnen bij het bureau van het Samenwerkingsverband het volgende aanvragen:

Collegiale visitaties

Het Samenwerkingsverband biedt scholen de mogelijkheid van een collegiale visitatie door een team van collega’s van een andere school in Amsterdam, aangevuld met collega’s van het bureau van het Samenwerkingsverband. U kunt een collegiale visitatie aanvragen door een e-mail te sturen naar info@swvadam.nl.

Consultatie vanuit Cluster 1 en 2

Dit wordt verzorgd door een adviseur, afkomstig uit een Cluster 1- of Cluster 2-schoolbestuur. De adviseur geeft consultatie en advies over slechtziendheid en blindheid (Cluster 1) of over taal-, spraak- en gehoorproblemen aan zowel het regulier als speciaal voorgezet onderwijs en bij de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs. U kunt een consultatie aanvragen door een e-mail te sturen naar info@swvadam.nl.

Docenten Netwerk Amsterdam

In 2020 spant het Samenwerkingsverband zich in om docenten meer te betrekken bij de activiteiten. We willen meer docenten leren kennen, en hen in én buiten school aan het woord laten over wat zij ervaren, wat zij goed doen, wat anderen van hen kunnen leren en welke rol het Samenwerkingsverband daarbij heeft. We bieden docenten daarom graag een platform. >> Lees meer over het Docenten Netwerk Amsterdam

Frictiefonds

Dit is aanvullend op de ondersteuningsmiddelen en alleen bedoeld voor zeer uitzonderlijke situaties waarin voor leerlingen (tijdelijk) geen reguliere onderwijsmiddelen beschikbaar zijn. Het schoolbestuur kan een verzoek indienen bij directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband via info@swvadam.nl.

Innovatiegelden

Scholen kunnen deze aanvragen voor innovatieve trajecten die aansluiten bij de ambities en speerpunten bij het Ondersteuningsplan 2019-2023. En voor doorontwikkeling van innovaties die ontstaan zijn in de periode van afstandsonderwijs als gevolg van het coronavirus.  >> Lees meer over de Innovatiegelden

Inzet van Levvel op school

Soms loopt een leerling vast op school door psychische problemen, of een vermoeden daarvan. Als hij of zij nog geen hulp van een ggz-instelling krijgt, kan de school jeugdpsychiatrische centrum Levvel inschakelen. Het doel is inzicht bieden in welke onderwijsbehoeften de leerling heeft. >> Lees meer over Levvel op school

Maatwerk voor scholen

Scholen kunnen deze financiële middelen aanvragen om maatwerk voor hun school te organiseren, bedoeld voor ondersteuning op school, in de klas. Maatwerk voor scholen heeft als doel om leerlingen binnen het regulier voortgezet onderwijs te houden, schoolwisselingen te voorkomen en leerlingen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs deels of volledig te plaatsen in het voortgezet onderwijs. U kunt middelen aanvragen door een e-mail te sturen naar info@swvadam.nl.

Mentortraining

Deze training bestaat uit op maat gemaakte bijeenkomsten. Afhankelijk van de behoefte van de school wordt er ingegaan op de rol en taken van de mentor en geoefend met gesprekstechnieken. U kunt een mentortraining aanvragen door een e-mail te sturen naar info@swvadam.nl.

Onderwijs en ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen

Hierbij ontvangen scholen een impulsfinanciering vanuit het Samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een hoogbegaafdheidsproject. Scholen kunnen docenten en zorgcoördinatoren aanmelden om deel te nemen aan speciale bijscholingsmodules voor deze doelgroep van leerlingen. >> Lees meer over goed onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding helpt scholen inzicht te geven in hun zorgstructuur en de eventuele knelpunten daarin. De opbrengst is een analyse die de school zelf vastlegt, waarin zij aangeven waar ze trots op zijn, wat goed loopt, én wat de ontwikkelpunten zijn. De uiteindelijke analyse kan een eindpunt zijn (analyse als doel), maar ook een startpunt voor een verbetertraject (analyse als middel). Zo versterkt de school de basisondersteuning. U kunt procesbegeleiding aanvragen door een e-mail te sturen naar info@swvadam.nl.

Robots voor leerlingen die niet naar school gaan

Hierdoor kunnen leerlingen toch hun lessen volgen via een videoverbinding. De robot is een tablethouder die kan draaien. Hij staat op tafel in het klaslokaal, de leerling stuurt de robot thuis aan met de eigen mobiele telefoon, tablet of computer, en kan de tablet draaien, of inzoomen op het digibord. De robot inclusief tablet is klein, dus ook makkelijk door een medeleerling of docent mee te nemen binnen de school. U kunt een robot aanvragen door een e-mail te sturen naar info@swvadam.nl.

Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs

Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs (SJSO) is specialistische jeugdhulp op alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, tussenvoorzieningen en speciaal basisonderwijs. Met de investering van de gemeente Amsterdam zijn vaste hulpverleners nu verbonden aan de school. Hulp is hierdoor direct en laagdrempelig inzetbaar voor alle leerlingen op deze scholen. >> Lees meer over Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs

Vergoeding bij een tussentijdse overstap

Voor Amsterdamse leerlingen die tussentijds (na 1 oktober) instromen op één van de tussenvoorzieningen zonder indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs, betaalt het Samenwerkingsverband de kosten van leerwegondersteunend onderwijs voor de resterende maanden van het schooljaar dat de leerling onderwijs geniet. Ook voor Amsterdamse leerlingen die na 1 oktober vanuit het speciaal onderwijs instromen in het reguliere onderwijs, bekostigt het Samenwerkingsverband aan de school voor voortgezet onderwijs de resterende maanden van dat schooljaar dat de leerling onderwijs geniet. Hiervoor gelden de vastgestelde bedragen ‘geld volgt leerling’ uit het schoolwisselaarsconvenant.

Zieke leerlingen


De samenwerking van de scholen in het voortgezet onderwijs maakt het mogelijk dat de scholen over het volgende beschikken:

Aanval op de Uitval

Vanuit de regionale aanpak tegen voortijdige schoolverlaten voert het Samenwerkingsverband projecten uit. Het doel is om, waar mogelijk, voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen, door zowel preventief als curatief te werken. Het aanjaagloket van het Samenwerkingsverband ondersteunt scholen met het werken met het Overstapdashboard ten behoeve van de overstap voortgezet onderwijs-mbo. Ook organiseert het Samenwerkingsverband samen met het mbo de overstaptafels en kunnen decanen de overstapcoach Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) inschakelen.

Arbeidstoeleiding

Alle scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam kunnen voor bepaalde leerlingen opleidingen inkopen bij het ROCvA, RocTop en AOC Wellant. Deze opleidingen worden aangeduid als PrO/ROC-opleidingen en zijn in feite aangepaste entreeopleidingen voor de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).

Begeleiders passend onderwijs

Begeleiders Passend Onderwijs zijn voor elke school beschikbaar en op verschillende niveaus inzetbaar: ter ondersteuning van de docent, de mentor, de zorgcoördinator of het team en soms ook van de leerling. In samenspraak met de school stelt de begeleider passend onderwijs een schoolbegeleidingsplan op, waarin de ondersteuningsvragen van de school worden beantwoord.

Centraal capaciteitenonderzoek

Didactische en capaciteitenonderzoeken wordt waar nodig aangevuld met sociaal-emotioneel onderzoek om te bepalen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of tot het vmbo met leerwegondersteuning.

Intervisiebijeenkomsten voor gedragswetenschappers en zorgcoördinatoren

Dit is gericht op kwaliteitsverbetering van het professioneel handelen en kennisdeling.

Kenniskringen

Voor zorgcoördinatoren en andere betrokkenen. De kenniskringen zijn gericht op het versterken van de basisondersteuning en worden gegeven door experts uit het Samenwerkingsverbandnetwerk. >> Aankomende kenniskringen

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Het Samenwerkingsverband werkt aan het verbeteren van de overstap van voortgezet onderwijs naar mbo, onder andere door het versterken van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In het Samenwerkingsverband werkt het vmbo samen aan good practices en kennisdeling en worden masterclasses georganiseerd voor het vmbo en mbo samen. >> Lees verder over Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Ondersteuningsmiddelen

Het Samenwerkingsverband stelt ondersteuningsmiddelen beschikbaar om de interne zorgstructuur op een school te versterken en de kwaliteit en reikwijdte van de basis- en extra ondersteuning te vergroten. Deze financiële middelen moeten ook ingezet worden voor ondersteuning van individuele leerlingen en voor de inkoop van bovenschoolse trajecten, maar kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor een interne trajectklas.

Onderwijsadviseurs

Hulp en advies van onze onderwijsadviseurs. Zij:

  • adviseren scholen over de uitvoering van de zorgplicht en de basis- en extra ondersteuning;
  • adviseren scholen, ouders en ketenpartners als het moeilijk is om een plek te vinden voor leerlingen aan wie de school niet langer de juiste ondersteuning kan bieden;
  • signaleren en adviseren als leerlingen om welke reden dan ook niet naar school gaan;
  • adviseren ten aanzien van de inzet van bovenschoolse trajecten;
  • geven consultatie aan scholen, ketenpartners en ouders;
  • geven presentaties, voorlichting en trainingen.

 

Overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs

Stichting ELK regelt de uitvoering van de overstap van alle leerlingen uit het primair naar het voortgezet onderwijs. Het Samenwerkingsverband zit in het bestuur van Stichting ELK en de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie werken op het bureau van het Samenwerkingsverband. Stichting ELK organiseert de Week van de Overstap van 2 tot en met 6 november met voorlichtingsactiviteiten. Daarnaast beheert Stichting ELK de website elkadam.info, waar alle informatie over de overstap te vinden is.  >> Meer over de overstap van de basisschool naar de middelbare school

Toelatingsadviescommissie

De Toelatingsadviescommissie adviseert de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs of over de aanwijzing van leerwegondersteunend onderwijs.

Vergoeding voor de zorgcoördinator

Deze vergoeding is voor een dagdeel per week. In zorgcoördinatorenoverleggen licht het Samenwerkingsverband het beleid toe, inventariseren we knelpunten, bespreken we casuïstiek en delen we kennis.

Vo-vo-procedure

De onderwijsadviseurs behandelen elk jaar na de zomervakantie de situatie van de leerlingen die dan nog niet weten op welke school zij terechtkunnen. >> Meer informatie over de overstap naar een andere middelbare school

Warme overdracht

Voor de goede overdracht van informatie over de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen die van primair naar voortgezet onderwijs gaan. Het Samenwerkingsverband organiseert de warme overdracht in de vier windrichtingen van Amsterdam.


De scholen van het Samenwerkingsverband houden met elkaar een netwerk van voorzieningen in stand:

LINK

LINK is een traject van een aantal maanden voor leerlingen uit het reguliere onderwijs die thuiszitten met ernstige angst- of stemmingsproblematiek. De leerling en zijn of haar ouders/verzorgers worden geholpen om de leer- en loopbaan op te pakken in het reguliere onderwijs. >> Meer informatie over LINK

Onderwijs aan nieuwkomers

Twee Amsterdamse scholen geven onderwijs aan nieuwkomers, waarbij extra expertise wordt ingezet om passend onderwijs te bieden en extra ondersteuning aan de snel wisselende en pluriforme groep leerlingen.

School2Work

School2Work is praktisch leren, anders dan op school, voor leerlingen (jongens) uit de hele stad die dreigen uit te vallen en geïnteresseerd zijn in werken in de techniek of groen. Een leerling maakt kennis met verschillende technische basisvaardigheden onder leiding van een werkmeester. Tegelijkertijd krijgt de leerling onderwijs aangeboden op het niveau dat voorbereidt op een beroepsgerichte vervolgopleiding. School2work en het Mundus College verbinden zich aan elkaar vanaf het schooljaar 2019-2020, waarbij het Mundus een onderwijsprogramma op maat verzorgt. Hiervoor zet zij een extra docent op de avo-vakken in.
U kunt School2Work aanvragen bij een onderwijsadviseur van het Samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar van de school.

Special classes

In de Special classes van de onderbouwklassen krijgen leerlingen met op autisme lijkende problemen onderwijs. Hierdoor hoeven deze leerlingen niet naar het voortgezet speciaal onderwijs. >> Meer informatie over de Special classes vindt u op de website van het Metis Montessori Lyceum.

Toptrajecten

Een Toptraject is een kortdurend ondersteuningstraject voor leerlingen in het reguliere onderwijs. Leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school worden intensief geholpen om de leerloopbaan weer op de rails te krijgen binnen het reguliere onderwijs. Een Toptraject vindt zo veel mogelijk plaats op en met de eigen school.  De leerling blijft daar ook ingeschreven. Het traject bestaat uit handelingsgerichte diagnostiek, onderwijsondersteuning en ambulante hulpverlening. Indien nodig kan een leerling parttime het onderwijsprogramma volgen in een Topklas. In iedere windstreek in Amsterdam is zo’n Topklas te vinden. Niet iedere leerling met een Toptraject maakt gebruik van de Topklas. >> Meer informatie over Toptrajecten

Tussenvoorzieningen

Tussenvoorzieningen zijn een structureel aanbod voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben door een combinatie van verschillende ondersteuningsbehoeften.

Overzichten van de ondersteuning

Alle scholen publiceerden een overzicht van hun ondersteuningsaanbod. Het Samenwerkingsverband faciliteert de scholen hierbij zodat er jaarlijks een up to date overzicht van de ondersteuning van alle scholen is. >> Ga naar het overzicht