Corona: situaties en adviezen

In dit bericht vindt u informatie over de maatregelen voor het afremmen van de verspreiding van het coronavirus. We houden u op de hoogte welke maatregelen voor middelbare scholen van belang zijn.

Laatste update: 25 maart 2021

De landelijke richtlijnen zoals gecommuniceerd door de overheid, het RIVM en de GGD gelden als de basis voor de maatregelen die schoolbesturen nemen. Schoolbesturen en schoolleiders in Amsterdam overleggen regelmatig met elkaar in het kader van OSVO en het Samenwerkingsverband én met de gemeente en de GGD. >> Ga naar situaties en adviezen tot en met 1 juli 2020

Situatie: op woensdag 24 maart 2021 ontvangen alle scholen in het PO, VO en VSO een brief van demissionair minister Slob met meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs. Dat programma, gelanceerd op 17 februari, is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. Ook draagt het programma bij aan het herstel én de duurzame ontwikkeling van het onderwijs.

Overweeg: lees de brief van de demissionair minister. De brief vermeldt hoe het proces de komende maanden eruit ziet, wat er van de scholen wordt verwacht en welke ondersteuning de overheid biedt. Ga na wat voor jouw school passend en gewenst is om te doen,  om ervoor te zorgen dat de huidige generatie leerlingen een kansrijke toekomst tegemoet gaat.

>> Lees de brief van de demissionair minister Slob

Situatie: alle leerlingen in het voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs kunnen vanaf maandag 1 maart 2021 naar school. Deze heropening per 1 maart gaat vergezeld van aanvullende maatregelen. De afstandsmaatregel tussen leerlingen kan ertoe leiden, dat scholen niet alle leerlingen tegelijk kunnen verwelkomen.

Overweeg: lees het document 'Maatregelen bij heropening voortgezet en speciaal onderwijs'. Daarin staat en uitwerking van de aanvullende maatregelen. Deze uitwerking geldt in aanvulling op de tekst van het servicedocument funderend onderwijs d.d. 23 januari 2021.
>> Ga naar het servicedocument 'Maatregelen bij heropening voortgezet en speciaal onderwijs'

Situatie: op de eerdere maatregelen over de eindexamens vmbo, havo en vwo 2021 (spreiding over drie tijdvakken, extra herkansing) heeft minister Slob een aantal aanvullende maatregelen aangekondigd.

Overweeg: lees de brief van de minister. Bekijk ook het servicedocument van het ministerie over de gewijzigde datum van aanleveren van SE-cijfers en de wijze waarop de school samen met de leerling bepaalt in welk tijdvak de leerling welke examens aflegt. 

>> Ga naar de brief van de minister: Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs
>> Ga naar het servicedocument

NB: deze passage uit het servicedocument is belangrijk:
 
“De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling, maar zal uiteraard in goed overleg moeten met de (vak)docent. Als een leerling voor een of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft hij of zij dit vóór de start van de meivakantie aan bij de school (uiterlijk 23 april 2021). De school stelt de leerling in principe in staat om in het tijdvak van zijn of haar voorkeur op te gaan voor de eerste kans van het centraal examen van het betreffende vak. Als een leerling zich later dan 23 april meldt bij de school, besluit de school in welk tijdvak de leerling het centraal examen aflegt.”

Situatie: leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten op school anderhalve meter afstand houden tot hun docenten en tot hun medeleerlingen.

Overweeg: ga na op hoe er op uw school een afstand van anderhalve meter tot elkaar bewaard kan worden. Splits de examenkandidaten, kwetsbare leerlingen en leerlingen voor praktijkvakken eventueel in groepen of laat leerlingen in verschillende rondes naar school komen. >> Lees verder over de anderhalve metermaatregel voor leerlingen

Situatie: de scholen zijn op 4 januari 2021 gestart met hybride onderwijs. Bepaalde groepen leerlingen gaan fysiek naar school.

Overweeg: lees de ledenbrief van de VO Raad van 3 januari 2021. Daarin staan een aantal updates, tips en een vooruitblik op de maand januari.

Situatie: de minister van onderwijs heeft aanvullende maatregelen genomen om de centrale examens dit jaar door te laten gaan.

Overweeg: lees de bijgaande maatregelen over het inzetten van het tweede tijdvak, het spreiden van het centraal examen over twee tijdvakken en de consequenties hiervan én van de extra herkansing voor uw school.
Let op: in Amsterdam valt door deze maatregelen de staart van de centrale examens voor een deel in de zomervakantie van de regio Noord.
>> Lees verder op de site van de Rijksoverheid

Situatie: scholen gaan vanaf 16 december tot en met tenminste 17 januari 2021 over op afstandsonderwijs voor bijna alle leerlingen.

Overweeg: Er zijn leerlingen die fysiek naar school gaan. Het gaat om de volgende gevallen:

 • Examenleerlingen;
 • Het afnemen van schoolexamens in het voorexamenjaar.
 • Praktijkgerichte lessen in het vmbo, vso en pro;
 • Leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school bepaalt om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor nieuwkomers.
 • Voor het vso en het pro geldt dat het merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt. De facto betekent dit dat het vso en pro open blijven.

>> Lees verder op de website van de Rijksoverheid

Situatie: nieuwe maatregelen voor de lockdownperiode voor scholen van 15 december tot 18 januari 2021

Overweeg: let op de speciale mogelijkheden voor examenkandidaten, schoolexamens, praktijkvakken en kwetsbare leerlingen.
>> Lees verder op de website van de VO-raad

Situatie: de school wil de decemberfeesten coronaproof organiseren.

Overweeg: raadpleeg de handige handige checklist die de GGD maakte met do's, don'ts en tips. >> Bekijk de checklist

Situatie: de inspectie voor het onderwijs heeft per 15 oktober 2020 een meldpunt ingericht binnen het Internet Schooldossier van de Inspectie van het Onderwijs om de volgende zaken te melden:

 • Meld als een school of vestiging vanwege corona tijdelijk moet sluiten (peildatum vanaf start schooljaar 2020/2021);
 • Geef daarbij aan welke maatregelen zijn/worden genomen om het onderwijs te continueren;
 • Meld actief als de school of vestiging weer opengaat.

>> Ga naar het meldpunt schoolsluiting via het internet schooldossier

Overweeg: een tijdelijke sluiting van de school zal onderwijs op afstand inhouden. Voor informatie over onderwijs op afstand kunnen schoolbesturen terecht op de website lesopafstand.nl en voor vragen bij het Loket van lesopafstand.nl. Voor vragen over het Internet Schooldossier of het meldingsformulier, kunnen schoolbesturen contact opnemen met het Loket van de Inspectie van het Onderwijs.
>> Ga naar het digitale loket van de Inspectie van het Onderwijs

De laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen in verband met COVID-19 voor het basis- en vervolgonderwijs staat in het Servicedocument.
>> Ga naar het Servicedocument voor funderend onderwijs COVID-19

Situatie: de schoolbesturen in Amsterdam, verenigd in OSVO, zijn overeen gekomen dat zij mondkapjes in de VO-scholen in Amsterdam zouden willen beschouwen als schoolregel, als onderdeel van het schoolreglement.

Overweeg: wil je als school verder gaan dan een “dringend advies” om leerlingen mondkapjes te laten dragen bij verplaatsingen in de school, stem dit dan af met je MR of GMR. Zij kunnen hiervoor hun instemming geven. Er zijn scholen in Amsterdam die dit al geregeld hebben, zij kunnen voor advies benaderd worden:

 • Ir. Lelylyceum, Jeroen Rijlaardam: j.rijlaarsdam [ad] lelylyceum.nl
 • Amsterdams Lyceum, Hellen Andriessen: handriessen [ad] amsterdams.com
 • Hervormd Lyceum Zuid, Wilfred Vlakveld: vlaw [ad] hlz.nl
 • Huygens College, Elly Dumond: e.dumond [ad] huygens-college.nl 

Overweeg ook om je in de uitvoering niet te sterk op handhaving als probleem te richten. Scholen zijn geen handhavers, maar handhaven toch ook de anderhalve meter (en veel meer regels). Ga er van uit dat leerlingen willen bijdragen aan het oplossen van het coronaprobleem, dat ze jong en flexibel zijn, en dat het snel een goede gewoonte wordt. Informeer hen en hun ouders in deze lijn en blijf er over praten.

Vraag indien gewenst via de schoolarts om een online webinar van de GGD voor je school, met vooral een gesprek met ouders en leerlingen (zogenoemde Q&A sessie). Er is een aantal scholen waar dat erg heeft geholpen bij het uitleggen van coronamaatregelen en de stress en angst die dat soms met zich meebrengt voor leerlingen en ouders.

>> Ga naar de GGD over 'Scholen en corona' (8 oktober 2020)

Situatie: er zijn dringende adviezen van de overheid, de VO-raad en de burgemeester van Amsterdam om mondkapjes op middelbare scholen als aanvullende maatregel te gebruiken.

Dit geldt voor situaties buiten de klas, tijdens verplaatsingen en in de pauzes. In de klas zelf mag het mondkapje af.

Overweeg: Lees de brief van de VO Raad en kijk ook naar de volgende overwegingen:

 • Overweeg of je het als schoolbestuur en schoolleiding bij een ‘dringend advies’ wilt houden, óf dat je het invoert als ‘huisregel’. Dat laatste kan na afstemming en instemming met (G)MR.
 • Een aantal scholen in Amsterdam voerden het dragen van mondkapjes al eerder in. De schoolleiders delen graag hun ervaringen en tips. Mocht u in gesprek willen neem dan contact op met Hetty Mulder
 • Vraag via de schoolarts om een online webinar, met daarin een gesprek met ouders en leerlingen (zogenoemd Q&A). Er is een aantal scholen waar dit een goede ondersteuning bleek om stress en angst die de coronamaatregelen soms met zich meebrengt, te reduceren. 

>> Lees de brief van de VO-raad

Situatie: de GGD Amsterdam hanteert vanaf 25 september 202o een nieuwe werkwijze bij besmettingen

Overweeg: volg de stappen in het Stappenplan Final voor het VO van de gemeente Amsterdam.
>> Bekijk het stappenplan van de GGD (25 09 20)
>> Ga naar de begeleidende brief VO scholen (25 09 20)

Situatie: een leerling verzuimt om redenen die Covid-19 gerelateerd zijn

Overweeg: bekijk het stappenschema over wat te doen bij verzuim en welke stappen genomen worden als de leerling weer naar school kan. Dit stappenschema is tot stand gekomen in samenwerking tussen de GGD Amsterdam, de gemeente Amsterdam en het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen.
>> Ga naar het stappenschema

Situatie: de protocollen voor voortgezet (speciaal) onderwijs zijn aangepast

Op basis van de aangepaste voorschriften van het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en het RIVM zijn de richtlijnen in de protocollen gewijzigd.

Overweeg: Voor personeelsleden die 28 weken of meer zwanger zijn, is het advies verwerkt dat vrouwen in dit derde trimester van de zwangerschap 1,5 meter afstand tot alle anderen moeten houden. In de meeste gevallen zat dat betekenen dat de medewerkster ander of vervangend werk zal moeten doen.
>> Bekijk alle aangepaste voorschriften

Situatie: Wanneer blijft een medewerker of een leerling thuis?

Overweeg: volg de stappen in de bijgaande beslisboom, opgesteld in samenwerking met overheid, RIVM en VO Raad.
>> Ga naar de beslisboom
>> Bekijk de beslisboom op de site van de VO-raad

Situatie: onderwijspersoneel komt in aanmerking voor voorrang bij testen door de GGD

Overweeg: lees de brief van de GGD. Om voor voorrang in aanmerking te komen wordt een strikte procedure gevolgd.
>> Brief over voorrang onderwijspersoneel GGD
>> Verklaring voorrangsprocedure Covid19

Situatie: de GGD verzorgde webinars voor scholen

Hierin beantwoordde de GGD vragen over coronamaatregelen en verstrekte informatie over mogelijke en noodzakelijke acties.

Overweeg: lees de volgende aandachtspunten, die wellicht een aanvulling zijn op wat u al weet.

 • Als scholen contact opnemen met de corona-informatielijn van de GGD is er een sneltoets voor scholen in het keuzemenu. Het nummer van de corona-infolijn van de GGD: 020 5555 202
 • Het is nog niet mogelijk om onderwijspersoneel sneller te laten testen. Tot nu toe valt alleen zorgpersoneel onder de voorrangsregeling.
 • Leerlingen (en medewerkers) die verkoudheidsverschijnselen hebben moeten echt thuisblijven.
 • Huisgenoten van iemand die positief op corona getest is moeten nog 10 dagen nadat de patiënt 24 uur klachtenvrij is thuis in quarantaine blijven.

Situatie: een leerling of medewerker van uw school is positief getest op covid-19

Overweeg: lees onderstaande brief en handreiking. Volg de daarin opgenomen adviezen. Maak geen eigen protocollen, de situatie kan immers per moment en per geval verschillen. De GGD adviseert in alle gevallen.
>> Ga naar de brief van wethouder Moorman aan scholen ivm GGD inzet, 28 augustus 2020
>> Ga naar de Handreiking: Wat te doen als bij een leerling of collega op school een besmetting met Covid-19 is vastgesteld?’ (1 september 2020)

Situatie: leerplicht handhaaft en is streng op verzuim

Overweeg: alle leerlingen moeten weer naar school. Uitzondering is verzuim in verband met ‘COVID 19-klachten' van de leerling of klachten in diens omgeving. Scholen wordt dringend verzocht om verzuim correct te melden via DUO verzuimloket. Daarbij geldt:

 • Verzuim door thuisquarantaine hoeft niet te worden gemeld. Leerplicht gaat er wel vanuit dat de school voor deze leerling regelt dat het onderwijs zoveel mogelijk op afstand doorgaat
 • Verzuim van afstandsonderwijs moet wel worden gemeld

>> Lees verder in de brief aan PO en VO directies (19 08 2020)

Situatie: leerlingen of medewerkers komen terug uit een risicogebied

Overweeg: de duur van de thuisquarantaine wordt ingekort van 14 naar 10 dagen. Dat maakte minister De Jonge tijdens de persconferentie van dinsdag 18 augustus 2020 bekend. Leerlingen of medewerkers die terugkomen uit een risicogebied (oranje of rood reisadvies) moeten net als hun reisgenoten, 10 dagen in thuisquarantaine. Zij krijgen het dringende advies zich te laten testen. Leerlingen en onderwijsmedewerkers die positief getest zijn moeten ook 10 dagen in thuisquarantaine.

Situatie: de zomervakantie is voorbij, de scholen gaan weer open

Overweeg: zolang er geen nieuwe landelijke of regionale maatregelen afgekondigd zijn houden we ons aan de afspraken en RIVM-richtlijnen van voor de zomervakantie. Via bijgaande link kunt u die nog eens nalezen. >> Ga naar de brief van OCW (12 08 2020) over opening na de zomervakantie en ventilatie in schoolgebouwen
>> Ga naar de brief van de GGD Amsterdam (14 08 2020) met informatie over het coronavirus bij de start van het nieuwe schooljaarvoor in het VSO
>> Ga naar de brief van de GGD Amsterdam (14 08 2020) met informatie over het coronavirus bij de start van het nieuwe schooljaarvoor in het VO
>> Lees het protocol voor het voortgezet onderwijs (19 08 2020)

Reacties