Coronavirus: situaties en adviezen

Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, gaan kinderen nu niet naar school. De scholen doen hun uiterste best om onderwijs op afstand te organiseren. In dit bericht vindt u informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Laatste update: 30 maart 2020 om 14:44 uur

In de basis geldt dat voor de maatregelen die schoolbesturen nemen zij altijd de landelijke richtlijnen volgen, zoals gecommuniceerd door de overheid, het RIVM en de GGD. Schoolbesturen en schoolleiders in Amsterdam overleggen regelmatig met elkaar in het kader van OSVO en het Samenwerkingsverband én met de gemeente en de GGD. 

Ook elders in het land ondersteunen Samenwerkingsverbanden de scholen in deze bijzondere tijd.
>> Ga naar tips en initiatieven rond het coronavirus uit het hele land
>> Ga naar ouders en onderwijs: scholen dicht, wat nu?

Situaties en adviezen

Situatie: de school is gesloten

Overweeg: bij sluiting van scholen is afgesproken de volgende prioriteiten te stellen:

 • mogelijkheden bieden voor examenleerlingen om PTA/ schoolexamentoetsen af te leggen

 • schoolgebouwen blijven open voor leerlingen van ouders met een cruciaal beroep of werkzaam aan een vitaal proces (in de zorg, politie etc.) en voor kwetsbare leerlingen die overdag niet thuis kunnen zijn, met inachtneming van alle afstands- en contactregels

>> Ga naar het overzicht van cruciale beroepen
>> Lees verder op de site van de Rijksoverheid

Situatie: De schoolexamens uit het PTA dekken de eindtermen die in het SE verplicht zijn

De schoolexamenresultaten zijn dit schooljaar de basis voor het behalen van het diploma. Er is ook aangegeven dat met de schoolexamens de verplichte eindtermen afgedekt moeten zijn. Wat betekent dit precies?

Bij sommigen is het misverstand ontstaan dat scholen nu in het schoolexamen ook de eindtermen van het centraal examen (CE) moeten afdekken. Dit is niet het geval.

Scholen maken conform het bestaande programma van toetsing en afsluiting (PTA) de schoolexamens af. In het PTA zijn minimaal de verplichte eindtermen gedekt. Dit zijn de eindtermen die in de examenprogramma’s worden voorgeschreven voor het schoolexamen. Het alsnog toevoegen van extra eindtermen aan het PTA (bijvoorbeeld die uit het CE) is niet dus niet nodig en niet gewenst.

Het kan dat het in de huidige situatie niet altijd mogelijk is om alle schoolexamens af te nemen voor begin juni. In die gevallen kan het PTA aangepast worden, zolang de verplichte eindtermen van het schoolexamen afgedekt zijn. Deze aanpassing gebeurt met instemming van de MR en er wordt melding van gemaakt bij de inspectie.

>> Ga naar de handreiking Aanpassing PTA in verband met afronding schoolexamen

Situatie: het PTA moet aangepast worden om alle schoolexamens voor 1 juni af te kunnen ronden. In de huidige situatie is dat toegestaan.

Overweeg: ga na of bepaalde eindtermen die verplicht in het SE getoetst moeten worden gecombineerd kunnen worden in één toets, één mondeling, één werkstuk etc. om daarmee de toetslast te verlagen en de datum van 1 juni te halen.

Situatie: het centraal examen (CE) en het centrale praktijkexamen voor vmbo (CSPE) komen dit jaar te vervallen

Leerlingen kunnen op basis van de resultaten voor hun schoolexamens een volwaardig diploma behalen. De schoolexamens mogen afgenomen worden tot 1 juni

Overweeg: neem de resterende schoolexamens zoveel mogelijk volgens de laatste richtlijnen af. Dus zoveel mogelijk op afstand, alleen als het niet anders kan op school.

 • Ga na of een schriftelijke toets ook mondeling online afgenomen kan worden.
 • Werk een schriftelijke toets om tot een online toets of maak er een open-boek toets van die op een vastgesteld tijdstip afgenomen kan worden en meteen online ingeleverd kan worden per mail.
 • Ga na voor welke SE-toetsen leerlingen perse naar school zouden moeten komen. Voer die toetsen in kleine groepjes met voldoende afstand uit en spreid die toetsen over de komende tijd tot 1 juni. Dit geldt ook voor praktijkonderdelen van het schoolexamen in het vmbo.

>> Ga naar vragen over het coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs
>> Ga naar Servicedocument VO examens

Situatie: er moeten na 1 juni nog inhaal-schoolexamens worden afgenomen en herkansingen

Overweeg: hanteer voorlopig gewoon de inhaal- en herkansingsregeling zoals die in het examenreglement van de school is vastgelegd. De minister heeft aangekondigd dat er mogelijkheden voor inhalen en herkansen komen voor een periode na 6 juni en dat daarover nog nadere mededelingen zullen volgen, evenals over een nieuwe slaag- en zakregeling.

Situatie: leerlingen van de examenklassen en de PTA- toetsen

Overweeg: spreid de leerlingen over verschillende ruimtes in de school zodat zij niet te dicht op elkaar zitten. Zorg bij schriftelijke schoolexamens voor voldoende surveillanten om dit mogelijk te maken. Laat leerlingen hun eigen schrijfgerei en andere toegestane hulpmiddelen gebruiken. Let bij mondelinge of andere praktijktentamens op de anderhalve meter afstand tussen de examinator en de leerling, of tussen de deelnemende leerlingen onderling. Het is niet de bedoeling om op school onderwijs voor examenleerlingen te verzorgen, dat kan alleen op afstand. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om een andere inrichting van de laatste toetsen te kiezen en desgewenst op school schoolexamens af te nemen. Slechts voor praktische schoolexamens is er beperkt ruimte om voorbereidingen te treffen op school.

Situatie: er komen leerlingen die fysiek kwetsbaar zijn naar school om PTA-toetsen te maken

Overweeg: laat deze leerlingen niet in contact komen met andere leerlingen en zorg voor een examensituatie met één surveillant/examinator met één leerling in één aparte ruimte. Neem daarbij de normale voorzorgsmaatregelen voor één op één situaties met leerlingen, zorg bijvoorbeeld voor transparante ruimtes etc.

Situatie: het organiseren van lessen op afstand

Overweeg: de school zorgt ervoor dat alles wat leerlingen nodig hebben om te leren (en docenten om te onderwijzen) online beschikbaar is. Magister en/of de elektronische leeromgeving van de school worden zo spoedig mogelijk optimaal gevuld en benut. Leerlingen kunnen thuis via studiewijzers aan opdrachten werken en de docent kan volgens zijn rooster per email/facetime beschikbaar voor leerlingen op de normale tijdstippen waarop hij anders les zou geven. Andere suggesties zijn: neem lessen op en publiceer ze op het besloten deel van je website of in magister en/of de elektronische leeromgeving. Let op dat alleen de docent in beeld is en/of leerlingen die toestemming hebben (gegeven) om in beeld te zijn.

Als dat niet gaat, zoek dan naar vergelijkbare lessen, bijvoorbeeld op Youtube. Voor overleg met zieke leerling(en) thuis kun je via Skype contact leggen, Google Meet (Hangouts) gebruiken of andere chatfuncties. Ook de leermiddelenleveranciers hebben hiervoor hun medewerking toegezegd. Leerlingen die thuis niet over passende werkomstandigheden beschikken blijven, als het even kan, natuurlijk welkom op school.

>> Lees verder over lesgeven op voortgezetleren.nl
>> Lees over 'Les op afstand in het VO' op Kennisnet
>> Ga naar het stappenplan van Kennisnet

Situatie: online werken met leerlingen en met elkaar

Overweeg: de school bereidt zich voor op deze situatie door te inventariseren welke medewerkers in elk geval een laptop tot hun beschikking moeten hebben. De school bevordert dat docenten en medewerkers hun laptop mee naar huis nemen voor het geval er ineens thuisgewerkt moet worden. Besteed als school aandacht aan de netwerkverbindingen bij medewerkers thuis. Laat hen, voor zover dat nog niet het geval is, gebruik maken van de speciaal voor scholen gunstige Office 365-mogelijkheden.

Situatie: leerlingen zijn minder digitaal vaardig

Overweeg: stimuleer de leerlingen die wat minder digitaal vaardig zijn om aan de slag te gaan met de volgende materialen. Ook van materiaal dat niet uit lesmethodes komt kunnen ze veel leren.

Websites

 • Woordjes oefenen
  Met Wozzol kan een leerling woordenlijsten invoeren en zichzelf overhoren.
  >> Ga naar wozzol.nl

 • Met Windows Teams les geven
  Uitleg aan docenten voor online les (of begeleiding) via Teams.
  >> Ga naar de uitleg
 • Stercollecties
  De Stercollecties van VO-content zijn open digitale leerlijnen voor het voortgezet onderwijs, ontwikkeld door ervaren docenten en redacteurs. Het leermateriaal is actueel, multimediaal en leerlinggericht, aan te passen naar inzicht van de docent.
  >> Ga naar Stercollecties
 • Leerzame filmpjes
  SchoolTV - leerzame filmpjes over veel verschillende onderwerpen
  Het Klokhuis – elke dag een nieuwe video
  Het Jeugdjournaal – nieuws voor kinderen
  Willem Wever – antwoord op héél veel vragen
  Dokter Corrie – over seksualiteit, puberteit en verliefdheid
  Cliphanger – animaties die antwoord geven op een vraag

Situatie: leerlingen met leesproblemen en dyslexie

Op de website Dyslexie Centraal staat informatie om leerlingen met leesproblemen en dyslexie op afstand te blijven ondersteunen. Wie vragen heeft kan mailen of bellen via de Dyslexie Centraal Advieslijn.

>> Ga naar dyslexiecentraal.nl

Reacties