Meer ruimte voor samenwerking in passend onderwijs

Op 5 februari 2020 debatteerde de vaste Kamercommissie voor Onderwijs met de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) over de samenwerking onderwijs-zorg. Dit naar aanleiding van een recente Kamerbrief hierover. De Kamerleden drongen opnieuw aan op (snellere) maatregelen om onder meer het aantal thuiszitters terug te dringen.

Onderwijs-zorgaanbod

Onderstreept werd dat er is meer ruimte nodig is in de wet- en regelgeving om in samenwerking (tussen onderwijs-zorg, vo-vso etc.) een passend onderwijs- en zorgaanbod binnen de school te kunnen realiseren voor leerlingen met een extra ondersteunings- of zorgvraag. Via een brief, die vooraf naar de Kamer verzonden werd, vragen de VO-Raad en PO-Raad hier aandacht voor.

Acties

Uit de verzuimbrief blijkt dat het aantal thuiszitters gestegen is. Alle betrokken partijen blijven zich inzetten om het tij op dit vlak te keren.

  • Het ministerie van OCW komt binnenkort met een wetsvoorstel om doorzettingsmacht te regelen.
  • De leerplichtwet wordt aangepast waardoor een vrijstelling ‘5 onder a’ alleen met een onderwijskundige toevoeging kan worden verleend.
  • De partners van het thuiszitterspact werken het komende half jaar met een nieuw actieplan en besluiten voor de zomer hoe ze verder willen samenwerken nadat de looptijd van het thuiszitterspact is verstreken.

Definitie thuiszitter

Onderdeel van het actieplan is helderheid over een landelijk te gebruiken definitie van thuiszitters, om ruis in de cijfers te voorkomen. Minister Slob wil dat de cijfers sneller en maandelijks beschikbaar zijn. Onder andere D66 pleitte in het debat voor jaarlijks te bepalen concrete doelen voor de afname van het aantal thuiszitters.

Reacties

Lees verder