Bellen met Marco Strikkers

Marco Strikkers begeleidt scholen bij het vormgeven van de samenwerking tussen zorgcoördinator, Ouder- en Kindadviseur (OKA) en Begeleider Passend Onderwijs (BPO). Daarnaast is hij zelf zorgcoördinator.

In de afgelopen anderhalf jaar is er nogal wat veranderd in de interne zorgstructuur van de school. Hoe staan de Amsterdamse scholen er nu voor?
‘Veel scholen zijn nog een beetje zoekende. Op papier is alles geregeld: de afspraken zijn gemaakt, de handtekeningen gezet en de OKA’s en BPO’s zijn met hun werk begonnen. Maar de praktijk is vaak ingewikkelder. Waar houden de taken van de een op en beginnen die van de ander? De BPO en de OKA zijn zich nog aan het ontwikkelen in hun nieuwe rol. Om die samenwerking beter te stroomlijnen zijn we vanuit het Samenwerkingsverband begonnen met procesbegeleiding. Inmiddels zijn er vijf procesbegeleiders die samen 33 scholen begeleiden.’

Hoe ga je als procesbegeleider te werk?
‘Ik ga om de tafel met de zorgcoördinator, de OKA, de BPO en een directielid dat verantwoordelijk is voor het zorgbeleid. Samen kijken we dan naar het schoolondersteuningsplan (SOP) en naar hoe dat in praktijk wordt uitgewerkt. We maken stapsgewijs een analyse van de zorgstructuur. Wat loopt goed, waar is meer ondersteuning nodig? Wat zijn de ontwikkeldoelen die op (korte) termijn gehaald moeten worden? We bepalen samen wat de aandachtspunten zijn en vervolgens gaat de school daar zelf mee aan de slag. Als procesbegeleider houd ik de vinger aan de pols en kom ik nog een aantal keer terug, afhankelijk van waar de school behoefte aan heeft.’

Waar lopen scholen vooral nog tegenaan?
‘Dat is wisselend. Sommige scholen denken nog wat te veel vanuit de oude situatie met de schoolmaatschappelijk werker, merk ik. Die scholen worstelen nog met de vraag wat precies de taken van de OKA en BPO moeten zijn.  Wat je ook wel ziet, is dat de OKA en BPO bijvoorbeeld taken van de school op zich nemen, terwijl het de bedoeling is dat ze de school aanvullen in plaats van werk over te nemen. Op sommige scholen is het allemaal al prima geregeld, andere scholen zijn nog echt zoekende.’

Wat is het belangrijkste verschil tussen de OKA en de BPO?
‘De OKA is er vooral om systeemgericht te kijken, dus naar de samenhang met de thuissituatie. Daarbij is de OKA het doorgeefluik naar gespecialiseerde (jeugd-)hulp buiten de school. Specifiek op het gebied van opvoed- en opgroeiproblematiek, voor kind en ouders. De BPO is er voor leerlingen en docenten, en heeft een uiteenlopend takenpakket. Hij wordt vraaggericht door de school ingezet. Op de ene school voornamelijk om docententeams te begeleiden in passend onderwijs, op andere scholen gaat de BPO ook aan de slag met bijvoorbeeld trajectklasjes voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat is afhankelijk van de behoefte die binnen de school bestaat.’ 

Hoe kunnen we de samenwerking goed vormgeven?
‘De sleutel tot effectieve samenwerking is goede communicatie en afstemming. Daar begint het allemaal mee. En een duidelijke afbakening van rollen en taken; “ken elkaar”. Voorkom dat je elkaars werk overneemt, maar zorg ervoor dat je elkaar aanvult. Er is natuurlijk altijd wel een bepaalde mate van overlap. Rekening houdend met de zorgstructuur van een school, kijkend naar wat een school nodig heeft, bepalen we samen hoe de BPO en OKA  het best kunnen aansluiten.’

Hoe is je eigen ervaring, als zorgcoördinator?
‘Ook bij ons op school was de nieuwe situatie wennen: in plaats van een schoolmaatschappelijk werker met wie je al jaren goed samen werkt, heb je ineens te maken met verschillende nieuwe mensen in de school. In mijn geval twee OKA’s en een BPO. In het begin is dat niet eenvoudig: dan is het nog zoeken naar wat je van elkaar kunt verwachten. Maar de nieuwe situatie biedt ook kansen om samen nieuwe dingen te ontdekken en te ontwikkelen, heb ik gemerkt. We zijn nu bijvoorbeeld bezig te bepalen welke trainingen gegeven kunnen worden. Een van mijn OKA’s gaat een training in agressieregulatie geven, dat is een van zijn expertises. En we praten over een assertiviteitstraining, die misschien door de OKA en de BPO samen gegeven gaat worden. Als je een beetje creatief bent en goed met elkaar blijft communiceren, is er heel veel mogelijk.’

 Vanaf januari kunnen scholen zich weer aanmelden voor procesbegeleiding. Een traject duurt gemiddeld zo’n 30 uur. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@swvadam.nl

16 december 2015