Nieuwsbrief december 2017


‘Nooit achter mijn rug om’ 
Jongeren spreken zich uit over omgang met persoonsgegevens
Hoe gaan scholen om met de vertrouwelijke gegevens van hun leerlingen? Daarover praten tien schoolgaande jongeren in de leeftijd van 16 tot 21 op de avond van 19 oktober in de Raadzaal van de gemeente Amsterdam. Gezeten in de stoelen van de wethouders krijgen zij de gelegenheid om uitgebreid over hun visie en ervaringen te vertellen. In de zaal luisteren deskundigen en hulpverleners uit de onderwijssector, andere experts en ouders geïnteresseerd toe - zonder te interrumperen. Zij komen pas in het tweede deel van de bijeenkomst aan het woord in een gesprek met de jongeren. De bijeenkomst is een initiatief van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen en de gemeente Amsterdam.
Lees meer

Informatiebeveiliging en privacy
Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wat betekent dit voor scholen en hoe kunnen zij zich op de veranderingen voorbereiden? In samenwerking met Kennisnet organiseerden de VO-raad, de PO-raad en het Samenwerkingsverband op 28 november jl. voor de Amsterdamse schoolbesturen de masterclass Informatiebeveiliging en privacy: goed op orde? Een korte samenvatting.
Lees meer

Samenwerkingsverband beveiligt gevoelig mailverkeer
Het Samenwerkingsverband heeft het onderwerp 'zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens' hoog op de agenda gezet. Momenteel bereiden we ons voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywetgeving die 25 mei 2018 van kracht wordt. Een deel van de te nemen maatregelen voeren we nog dit jaar in. Zo gaan we in december over op beveiligd mailen voor e-mailberichten die privacygevoelige informatie bevatten. Daarvoor maken we gebruik van de diensten van ZIVVER. U kunt dus in de toekomst soms een mail van ons ontvangen die op de beveiligde wijze verstuurd is. Zo’n bericht kunt u alleen openen als u over een wachtwoord beschikt. Dat wachtwoord ontvangt u van ons per telefoon of e-mail, of is al eerder aan uw organisatie doorgegeven. Samen met de scholen maken we de communicatie over leerlingen steeds veiliger.

Het Samenwerkingsverband verhuist naar het CEC-Amsterdam
Begin 2018 verhuist het Samenwerkingsverband tegelijk met OSVO naar een nieuwe, inspirerende locatie in Zuidoost. In het hart van dit levendige stadsdeel staat een groot, modern gebouw waar onderwijs, cultuur en werkgelegenheid samenkomen: het Cultureel Educatief Centrum (CEC). We verwachten dat we ons snel thuis zullen voelen op deze plek, want hier werken scholengemeenschappen, educatieve partijen, culturele ondernemers en andere initiatiefnemers samen om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. 
Lees meer

95% vmbo basis- en kaderleerlingen start op een mbo- opleiding
In het schooljaar 2016-2017 hebben in Amsterdam 1.728 basis- en kaderleerlingen hun diploma behaald. 95 procent daarvan is intussen gestart op een mbo-opleiding. De overige leerlingen (5 procent) worden actief begeleid door Leerplicht. Bij hun overstap van vmbo naar mbo wordt heel wat van deze leerlingen gevraagd. Zo moeten ze al op vijftien- of zestienjarige leeftijd een beroepsopleiding kiezen en die keuze goed kunnen motiveren. Om leerlingen te helpen de juiste keuze te maken en goed beslagen ten ijs te komen, zetten vmbo-scholen loopbaanoriëntatie en –begeleiding in. Leerlingen die tijdens de overstap dreigen uit te vallen worden door de scholen zoveel mogelijk binnenboord gehouden door middel van het project Aanval op de uitval. 
Lees meer

Cluster 1 en 2-expertise bij het Samenwerkingsverband
Cluster 1- onderwijs is speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende leerlingen en Cluster 2-onderwijs is er voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Maar lang niet alle leerlingen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking zijn op deze vormen van speciaal onderwijs aangewezen. Velen van hen kunnen met behulp van speciale materialen en extra ondersteuning deelnemen aan het reguliere onderwijs. 
Lees meer

Telefonische bereikbaarheid Onderwijsschakelloket
Per 1 januari 2018 heeft het Onderwijsschakelloket nieuwe telefonische bereikbaarheidstijden: 
Maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00
Dinsdag van 13.00 tot 16.00
Vrijdag van 10.00 tot 13.00

 
Terug naar het overzicht

Subdiensten