Wat doet de Ondersteuningsplanraad (OPR)?

Elk Samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dat is een medezeggenschapsraad van ouders, leerlingen en personeel/medewerkers die de plannen en het beleid van het Samenwerkingsverband kritisch bekijkt en hierin meedenkt. De OPR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het Ondersteuningsplan (daarin staan de afspraken die het Samenwerkingsverband heeft gemaakt over passend onderwijs). Daarnaast kijkt de OPR met een kritische blik naar de plannen van het Samenwerkingsverband en denkt ze mee over belangrijke thema’s op het gebied van passend onderwijs.

De OPR bestaat uit zestien leden, die via verkiezingen worden benoemd: acht vertegenwoordigers van scholen (uit zowel Havo/Vwo, Vmbo, PrO als VSO), vier ouders en vier leerlingen. De voorzitter van de OPR is Saskia de Vocht, zorgcoördinator op het Geert Groote College. Secretaris is Chaia Levie, zorgcoördinator op het Montessori Lyceum Amsterdam.

Wat kan de OPR voor u betekenen? Als u vragen, ideeën of opmerkingen heeft over het beleid van het Samenwerkingsverband, kunt u contact opnemen met Chaia Levie via opr@swvadam.nl. Daarnaast zijn er op dit moment vacante plaatsen binnen de OPR; er zullen nog dit schooljaar verkiezingen worden gehouden om deze op te vullen. Via deze nieuwsbrief houden we u daarvan op de hoogte.