Voortgang Pilot Thuiszittersaanpak Amsterdam-Noord

Eind oktober vorig jaar ging de pilot Thuiszittersaanpak Amsterdam-Noord van start. Doel van de pilot, die een looptijd van een jaar heeft,  is een nieuwe aanpak bij langdurig schoolverzuim te testen. In onze nieuwsbrief van oktober informeerden we u daar uitgebreid over door middel van een artikel en een interview. Hoe is de stand van zaken na een half jaar? En wat is de rol van het Samenwerkingsverband binnen de pilot?

De nieuwe aanpak
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam-Noord doen mee aan de pilot. Verder zijn betrokken: het ouder- en kindteam VO Noord, het team Leerplicht Amsterdam-Noord en de partners van het Doorbraakoverleg, waarin meer dan twaalf organisaties zitting hebben, waaronder het Samenwerkingsverband. De aanpak is gericht op geoorloofd en ongeoorloofd verzuim en onderscheidt drie verschillende fasen van thuiszitten: tot vier weken, na vier weken en na drie maanden. In de Pilot thuiszittersaanpak in wordt uitgezocht welke aanpak effectief is. Zo wordt momenteel onderzocht hoe het werkt als het Samenwerkingsverband pro-actief een adviserende en ondersteunende rol vervult rond (langdurig) geoorloofd verzuimende leerlingen. Projectondersteuner Faisel Ahmadali van het Samenwerkingsverband voert dit uit.

Maandelijks bezoek
Faisel bezoekt elke maand alle zorgcoördinatoren van de deelnemende scholen in Noord om met hen de langdurigverzuim-registratie door te nemen.  Hij kent de mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen en helpt de zorgcoördinatoren bij het opstellen van een stevig plan van aanpak voor de betrokken leerlingen. De zorgcoördinatoren in Noord zijn erg over deze aanpak te spreken. Aanvankelijk lag de focus van de gesprekken op ‘geoorloofd’ verzuim van meer dan vier weken, maar geleidelijk aan bespreken scholen ook leerlingen die minder lang, vooral wisselend verzuimen, of een andere vorm van zorgwekkend ‘geoorloofd’ verzuim laten zien. De verwachting is dat deze pro-actieve rol van het Samenwerkingsverband zal helpen het risico op thuiszitten verder terug te dringen.

Betere dienstverlening
In de evaluatie van het Doorbraakoverleg schooljaar 2016-2017 werd geconcludeerd dat de consulenten van het Samenwerkingsverband er steeds in geslaagd zijn een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen te realiseren. Toch vinden we dat onze werkprocessen met betrekking tot thuiszitters nog effectiever en efficiënter kunnen. Het Onderwijsschakelloket, onderdeel van het Samenwerkingsverband, is daarom op dit moment bezig met een verbeterslag. Reflectie over hoe we onze rol, in samenwerking met onze partners, nog beter kunnen vervullen, maakt daar deel van uit.

Scholen bieden steeds meer maatwerk
Het Onderwijsschakelloket  constateert dat steeds meer scholen tijdig contact opnemen met Samenwerkingsverband wanneer zij advies nodig hebben in verband met langdurig verzuimende leerlingen. Daarnaast valt op dat scholen steeds creatiever worden in het bieden van maatwerk aan hun leerlingen.

Overig nieuws rond de Thuiszittersaanpak
Sinds januari 2018 is Co de Coster samen met Laura Thomassen de nieuwe stedelijke projectleider Thuiszittersaanpak. De nieuwe programmamanager is Yvonne Sevriens.
 

20 februari 2018