Nieuwsbrief januari 2017

Amsterdams Thuiszitterspact van start
Nog steeds zitten er veel te veel leerplichtige kinderen thuis. Om het aantal thuiszitters terug te dringen sloten verschillende ministeries en onderwijsorganisaties vorig jaar het landelijke Thuiszitterspact. Hoe we daar in Amsterdam invulling aan gaan geven wordt vastgelegd in een plan van aanpak, het Amsterdamse Thuiszitterspact. Op 24 november 2016 werden de hoofdlijnen hiervan gepresenteerd tijdens een bestuurlijke bijeenkomst van het Amsterdamse Doorbraakoverleg. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Simone Kukenheim en stond onder voorzitterschap van Frits Otto, directeur van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. Te gast was Marc Dullaert, voormalig kinderombudsman en aanjager van het landelijke Thuiszitterspact.
Lees meer

Kenniskringen 2016-2017
Ook dit jaar organiseert het Samenwerkingsverband weer Kenniskringen voor de deskundigheidsbevordering van zorgcoördinatoren en zorgteamleiders. In de periode van januari tot juni 2017 zijn er veertien kringen, elk met hun eigen thema. Bekijk hier het overzicht van het aanbod.

Scholen actualiseren schoolondersteuningsprofielen
Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs moeten voor de zomer hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor het schooljaar 2017-2018 geactualiseerd hebben. Zij kunnen daarbij rekenen op de hulp van het SWV. Het Nederlands Jeugdinstituut zal de scholen visiteren op basisondersteuning.  
Lees meer

Frits Otto met pensioen
Op 1 maart gaat onze directeur Frits Otto met pensioen, maar wij laten hem niet zomaar gaan. In de volgende nieuwsbrief vindt u een interview met hem en op 23 mei is zijn afscheid gepland. Na 1 maart blijft Frits nog aan om zijn taken over te dragen aan zijn opvolgster. Hij zal worden opgevolgd door  mevrouw drs. Ariëlle de Ruijter. Zij is sinds 2009 directeur van het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Wij heten haar van harte welkom.

Zwangerschapsverlof
Ellen Bouter, consulent van het OnderwijsSchakelLoket gaat op 20 januari met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Amber Pompe die u kunt bereiken via a.pompe@swvadam.nl.

De reservegelden van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen
Op 6 december publiceerde het ministerie van OCW de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs. Een onderdeel daarvan, namelijk Financiële middelen voor passend onderwijs nog niet overal besteed, heeft in het onderwijsveld tot verontruste reacties geleid. In dat hoofdstuk wordt gemeld dat er bij verschillende samenwerkingsverbanden heel veel geld op de plank ligt dat ten goede had moeten komen aan het onderwijs. Het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen (SWV) is een van die samenwerkingsverbanden met veel reservegelden. Het lijkt ons goed om u via onze nieuwsbrief inzicht te geven in de achtergrond daarvan: waar komen onze reserves vandaan, waar dienen ze voor, wat gaat er in de toekomst mee gebeuren en voor welke afwegingen staat het SWV?
Lees meer

Kwaliteitsonderzoek door de Inspectie van het Onderwijs
Het SWV VO Amsterdam-Diemen bestaat nu ruim twee jaar. Hoe is het gesteld met de kwaliteit en het functioneren van het SWV? Daarnaar voerde de Inspectie van het Onderwijs in juni 2016 een kwaliteitsonderzoek uit. In het Inspectierapport van bevindingen van 25 november is te lezen dat  het SWV in hoge mate voldoet aan het merendeel van de gestelde eisen, al zijn er ook nog enkele punten die extra aandacht behoeven.
Lees meer

In gesprek met…..
Anneke Volp, teamleider Vox-klassen
Vox-klassen is een nieuw onderwijsinitiatief van  scholengroep VOvA dat dit schooljaar van start ging. Leerlingen met verschillende schooladviezen, van vmbo tot en met vwo, volgen projectonderwijs in dezelfde leergang en groep. Er zijn geen afzonderlijke vakken of lokalen, er worden zo min mogelijk boeken gebruikt en de leerlingen krijgen geen cijfers. Hoe werkt dat? We interviewen teamleider Anneke Volp op het Leerplein, een grote, open ruimte met veel licht. Na enige tijd stormt de groep van 21 leerlingen binnen. De kinderen zoeken twee aan twee hun plek aan een van de grote tafels, klappen hun laptops open en gaan aan het werk. De sfeer is levendig en intens.
Lees meer