Amsterdams Thuiszitterspact van start

Nog steeds zitten er veel te veel leerplichtige kinderen thuis. Om het aantal thuiszitters terug te dringen sloten verschillende ministeries en onderwijsorganisaties vorig jaar het landelijke Thuiszitterspact. Hoe we daar in Amsterdam invulling aan gaan geven wordt vastgelegd in een plan van aanpak, het Amsterdamse Thuiszitterspact. Op 24 november 2016 werden de hoofdlijnen hiervan gepresenteerd tijdens een bestuurlijke bijeenkomst van het Amsterdamse Doorbraakoverleg. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Simone Kukenheim en stond onder voorzitterschap van Frits Otto, directeur van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. Te gast was Marc Dullaert, voormalig kinderombudsman en aanjager van het landelijke Thuiszitterspact.

Doorbraakoverleg
Bij het Amsterdamse Doorbraakoverleg zitten verschillende organisaties om de tafel, waaronder Bureau Leerplicht, het OnderwijsSchakelLoket/SWV, JBRA, WSG, OKT, Veilig Thuis, ROCvA, Altra, Spirit, Samen DOEN en De Bascule. Zij bespreken leerlingen die op de een of andere manier zijn vastgelopen en maken concrete afspraken over wie welke stappen gaat zetten om de leerlingen te helpen weer terug te keren naar school. Hun werkwijze is vastgelegd in het Handboek Doorbraakoverleg en door de bestuurders van deze organisaties bekrachtigd tijdens de bijeenkomst van 24 november.

Integrale aanpak
Het doel van de thuiszittersaanpak is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod. Om dat te bereiken is een integrale aanpak nodig waarbij ouders, school, samenwerkingsverbanden, gemeente, jeugdzorg, leerplichtambtenaar en schoolarts met elkaar samenwerken. In het Amsterdamse Thuiszitterspact is die aanpak nu vastgelegd. Daarbij wordt niet alleen de huidige werkwijze aangescherpt, maar komt er ook meer nadruk te liggen op een preventieve aanpak om thuiszitten tegen te gaan en het aantal  vrijstellingen tot het minimum te beperken. Andere belangrijke onderdelen van de Amsterdamse aanpak zijn monitoring van de thuiszitters en analyse van de oorzaken van het verzuim. In de komende periode zal het plan van aanpak verder worden uitgerold. De bestuurders en wethouder Simone Kukenheim komen op 12 april weer bij elkaar om de voortgang te bespreken en verdere afspraken te maken.

Achtergrond
Amsterdam maakt deel uit van de G4, samen met de (andere) grote steden Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De G4-steden en hun samenwerkingsverbanden willen landelijk een voorlopersrol vervullen in het terugdringen van het aantal thuiszitters en worden hierbij ondersteund door Marc Dullaert, de aanjager van het landelijke Thuiszitterspact. Zij streven naar een gelijke aanpak waarbij cijfers met elkaar vergelijkbaar zijn. In december legden zij de voorgenomen koers voor aan de G4 wethouders Jeugd en Onderwijs met de vraag hiermee in te stemmen. De G4 samenwerkingsverbanden legden in dezelfde periode de aanpak voor aan hun eigen besturen. In Amsterdam vond na de instemming van wethouder Kukenheim  het eerder genoemde bestuurlijk Doorbraakoverleg  van 24 november plaats waarop het Amsterdamse Thuiszitterspact werd geïntroduceerd. Tijdens dit overleg kwam ook de samenwerking in G4-verband aan de orde. Op 6 februari presenteren de G4 de voorlopersaanpak op de Thuiszitters Top, georganiseerd door de ministeries van OCW en VWS

Download de hoofdlijnen van het landelijk Thuiszitterspact.
In onze volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de landelijke en Amsterdamse ontwikkelingen rond de thuiszittersaanpak.

18 januari 2017