Kwaliteitsonderzoek door de Inspectie van het Onderwijs

Het SWV VO Amsterdam-Diemen bestaat nu ruim twee jaar. Hoe is het gesteld met de kwaliteit en het functioneren van het SWV? Daarnaar voerde de Inspectie van het Onderwijs in juni 2016 een kwaliteitsonderzoek uit. In het Inspectierapport van bevindingen van 25 november is te lezen dat  het SWV in hoge mate voldoet aan het merendeel van de gestelde eisen, al zijn er ook nog enkele punten die extra aandacht behoeven.

Opzet van het onderzoek
Bij het onderzoek werd een groot aantal verantwoordingsdocumenten betrokken, zoals het jaarverslag, de begroting en een aantal handboeken van het SWV. Ook voerde de inspectie  rondetafelgesprekken met ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren en directeuren/locatieleiders over hun ervaringen met het SWV. Daarnaast richtte het onderzoek zich op het functioneren van het SWV via gesprekken met onder meer een lid de ToelatingsAdviesCommissie (TAC), een ouder- en kindadviseur, de coördinator van het OnderwijsSchakelLoket (OSL)  en vertegenwoordigers van het bestuur en management.

Bevindigen
De inspectie concludeert dat het SWV een dekkend en samenhangend aanbod aan ondersteuningsvoorzieningen biedt binnen en tussen de scholen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wel signaleerde de inspectie een aantal punten die voor verbetering vatbaar zijn. Het bestuur van het SWV heeft in zijn reactie op het rapport laten weten een aantal verbeteringen al te hebben doorgevoerd. In de komende periode wordt verder gewerkt aan de overige verbeterpunten, waaronder:

  • het – samen met de schoolbesturen – bevorderen van monitoring op schoolniveau van de extra ondersteuning en de verslaglegging van de geboekte resultaten;
  • een stevige investering in de professionalisering van de interne ondersteuningsstructuur op de scholen om de kwaliteit van de basisondersteuning nog verder te verhogen;
  • formulering van een meer doelgericht beleid met concrete streefdoelen en succesnormen om een evaluatie en daaruit voortvloeiende verbeterplannen mogelijk te maken.

Lees het Rapport van bevindingen van de onderwijsinspectie, inclusief de reactie van het bestuur van het SWV.

18 januari 2017