Scholen actualiseren schoolondersteuningsprofielen

Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs moeten voor de zomer hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor het schooljaar 2017-2018 geactualiseerd hebben. Zij kunnen daarbij rekenen op de hulp van het SWV. Het Nederlands Jeugdinstituut zal de scholen visiteren op basisondersteuning.

Eens in de vier jaar
In het SOP legt het schoolbestuur ten minste eens in de vier jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Daarbij gaat het zowel om de basisondersteuning als om de hulp die daar bovenop beschikbaar is, zoals aanvullende expertise op het gebied van bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of autisme. In het SOP staat ook hoe de school die ondersteuning georganiseerd heeft en wat de ambities voor de toekomst zijn. Elke school publiceert het SOP (of een publieksvriendelijke versie daarvan) in ieder geval in de schoolgids en desgewenst op de website.

Ondersteuning door het SWV
Scholen die bij het actualiseren (of voor het eerst opstellen) van hun SOP hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op het SWV.  Het SWV ondersteunt V(S)O- scholen door:

  • een checklist beschikbaar te stellen aan de hand waarvan scholen de huidige praktijk kunnen evalueren
  • een format voor het SOP beschikbaar te stellen
  • scholen in de gelegenheid te stellen om bij het SWV om feedback op hun (concept) SOP te vragen
  • een format beschikbaar te stellen voor een publieksvriendelijke versie van het SOP.

Visitatie NJi
Eerder dit jaar liep een pilot af waarbij vertegenwoordigers van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) op negen Amsterdamse scholen in samenspraak met de schoolleiding het ondersteuningsaanbod evalueerden. Hierbij werkte het NJi vanuit een rol als ‘critical friend’.  Die aanpak bleek heel succesvol te zijn en  leidde bij de betrokken scholen vaak tot nieuwe inzichten. Daarom zal het NJi op verzoek van het SWV dit jaar alle V(S)O-scholen bezoeken. Doel van de visitatie is de scholen een stimulans en klankbord te bieden bij het ontwikkelen van hun SOP. De schoolbezoeken vinden in het voorjaar plaats en dienen als basis voor een samenvattende analyse voor het SWV. In de analyse zal het NJi aangeven hoe het is gesteld met de kwaliteit van de (basis)ondersteuning en aanbevelingen doen voor verbeteringen.

Bekijk de checklist voor het SOP .           

18 januari 2017