Nieuwsbrief juli 2016


Evaluatie van de basisondersteuning: wat kunnen scholen verwachten?
Bieden alle Amsterdamse VO-scholen de basisondersteuning die we samen hebben afgesproken? In het komende schooljaar gaan we dat evalueren door middel van externe visitatie.
Lees meer...

Bellen met... Huub van der Lee, medewerker van de Toelatingsadvies Commissie (TAC)
Als lid van de Toelatingsadvies Commissie (TAC) beoordeelt Huub van der Lee of leerlingen in aanmerking komen om naar het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) te gaan. Deze zomer gaat hij met pensioen. Tijd voor een terugblik.
Lees meer...

Kom jij de Ondersteuningsplanraad (OPR) versterken?
De Ondersteuningsplanraad (OPR), de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband, is op zoek naar nieuwe leden. 
Lees meer...

Een integrale aanpak van thuiszitters
Niet alleen in Amsterdam, maar ook landelijk wordt hard gewerkt om het aantal thuiszitters terug te dringen. Onlangs werd hiervoor een breed pact gesloten tussen verschillende ministeries en onderwijsorganisaties. In Amsterdam gaan we meer doen aan preventie en monitoring. 
Lees meer...

Overgang Lwoo en Pro: de stand van zaken
Sinds januari van dit jaar worden de beschikkingen voor leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) en praktijkonderwijs (Pro) afgegeven door het Samenwerkingsverband in plaats van door de Regionale verwijzingscommissie (RVC). Wat is er sindsdien veranderd? 
Lees meer...


Vacature: consulent OnderwijsSchakelLoket 
Vanwege uitbreiding van het team is het OnderwijsSchakelLoket op zoek naar een nieuwe medewerker voor 3 of 4 dagen per week. Interesse? Klik hier voor meer informatie.

Weinig klachtenprocedures in het afgelopen jaar
Dit schooljaar is het Samenwerkingsverband vijf keer betrokken geweest bij een klachtenprocedure bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO). Het ging in alle vijf gevallen om geschillen tussen ouders en school, waarbij het Samenwerkingsverband werd uitgenodigd vanuit de regierol die het heeft als onafhankelijke partij. 
Lees meer...

Kort nieuws
De regelgeving rondom het Ontwikkelingsperspectief (OPP) gaat binnenkort veranderen. In het kort komt het erop neer dat er voordat het OPP kan worden vastgesteld overeenstemming met ouders moet zijn over het handelingsdeel. 
Lees meer...


4 juli 2016