Weinig klachtenprocedures in het afgelopen jaar

Dit schooljaar is het Samenwerkingsverband vijf keer betrokken geweest bij een klachtenprocedure bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO). Het ging in alle vijf gevallen om geschillen tussen ouders en school, waarbij het Samenwerkingsverband werd uitgenodigd vanuit de regierol die het heeft als onafhankelijke partij. Bij drie van de vijf procedures werden de ouders in het gelijk gesteld.

Bij de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheid, die zich buigt over geschillen rondom het afgeven van de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), is dit schooljaar geen enkele bezwaarprocedure gestart waarbij het Samenwerkingsverband betrokken was.

Wij verzoeken scholen vriendelijk om, als de school betrokken is bij een geschil, het Samenwerkingsverband daar tijdig van op de hoogte te stellen en van informatie te voorzien.

Meer informatie over geschillen is hier te vinden

4 juli 2016