Stand van zaken en evaluatie passend onderwijs

Hoe staat het passend onderwijs ervoor en wat vinden de leerlingen, ouders, docenten, samenwerkingsverbanden en gemeenten ervan? In hoeverre zijn de conclusies en aanbevelingen voor onze regio van toepassing? De leden van het Samenwerkingsverband volgen de ontwikkelingen op de voet en gaan ermee aan de slag.

Voortgangsrapportage
Op 20 juni  verscheen de Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs. In deze rapportage kijkt de staatssecretaris terug op bijna drie jaar passend onderwijs. Hij constateert dat passend onderwijs goed op weg is, al zijn nog niet alle doelen bereikt.
Lees meer

Publicaties
Sinds eind juni is op de website Evaluatie Passend Onderwijs een aantal publicaties te vinden over de stand van zaken en evaluaties van passend onderwijs. De thema’s zijn vanuit verschillende perspectieven benaderd: van de leerlingen, ouders, docenten, samenwerkingsverbanden en gemeenten.

 • Stand van zaken, deel 3: Wat betekent passend onderwijs tot nu toe voor leraren en ouders?
  Dit deel 3 gaat in op wat tot nu toe bekend is over leraren en ouders. Hoe werkt passend onderwijs tot nu toe uit op de werkvloer? In hoeverre gebeurt daar wat de bedoeling van het beleid is? Wat zijn de ervaringen van leraren en van ouders en hoe verhouden die zich tot elkaar? Welke factoren spelen daarbij een rol? Welke bijdrage leveren de lerarenopleidingen?
  Lees de publicatie
   
 • Monitor Samenwerkingsverbanden 2016: De voortgang van passend onderwijs volgens swv-directeuren
  Eind 2016 heeft ruim 80% van de directeuren van de samenwerkingsverbanden PO en VO deelgenomen aan onderzoek over verschillende thema’s waar zij binnen hun samen-werkingsverband zicht op hebben. Over het geheel genomen zijn de directeuren zelf redelijk tevreden over de gezette stappen en de tot nu toe bereikte resultaten. In gesprekken benadrukken zij wel dat de invoering van passend onderwijs een proces is dat nog niet voltooid is.
  Lees de publicatie
   
 • Passend onderwijs op school en in de klas. Eerste meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
  In dit deelonderzoek staan passend onderwijs in de klas en de randvoorwaarden die hierbij van belang zijn centraal. Dit is in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten, les-observaties en het verzamelen van informatie over en toetsresultaten van leerlingen. Het onderzoek is uitgevoerd in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Het gaat om een eerste meting. Volgend schooljaar wordt een vervolgmeting uitgevoerd, om zicht te krijgen op ontwikkelingen.
  Lees de publicatie
   
 • Oudertevredenheid
  Met dit onderzoek wordt de tevredenheid van ouders over verschillende aspecten van de leerlingenzorg op de school van hun kind in kaart gebracht. Dit wordt gedaan voor alle ouders: ouders mét een kind dat extra ondersteuning krijgt en ouders zónder een kind dat extra ondersteuning krijgt. Met een nulmeting is (in 2014) in kaart gebracht hoe ouders de leerlingenzorg voor de start van passend onderwijs ervaren hebben (Kuiper, Dikkers, Emmelot & Ledoux, 2015). Nu is (in 2016) gekeken in hoeverre de tevredenheid na de invoering van passend onderwijs.
  Lees de publicatie
   
 • De leerling aan het woord
  Aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is gevraagd naar hun ervaringen met en de impact van de ondersteuning die zij ontvangen op school. De voorlopige uitkomsten van dit NRO-onderzoek dat uitgevoerd is in het vmbo zijn in dit artikel te vinden.
  Lees de publicatie
   
 • Monitor Gemeenten en passend onderwijs
  Dit rapport beschrijft landelijk  de samenwerking van de jeugdhulp met passend onderwijs. De gemeente Amsterdam en het Samenwerkingsverband voeren overleg over deze samenwerking in het zogenaamde OOGO: het op overeenstemming gericht overleg. De leden van het Samenwerkingsverband werken hard aan de verbetering van de samenwerking met hun partners in de jeugdhulp. 
  Lees de publicatie
   

14 juli 2017