Nieuwsbrief maart 2017

De Amsterdamse Thuiszittersaanpak
Wat gaat Amsterdam ondernemen om het aantal leerplichtige niet-schoolgaande leerlingen in de stad in de komende jaren te verminderen? Lees meer over de actiepunten van de Amsterdamse thuiszittersaanpak.

Ariëlle de Ruijter, onze nieuwe directeur-bestuurder 
Sinds 1 maart is Ariëlle de Ruijter de nieuwe directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. Wie is zij, waar komt ze vandaan en hoe kijkt ze naar het SWV? Lees meer

‘Ieder kind heeft recht op perspectief.’
Interview met Frits Otto, (bijna) gepensioneerd directeur van het SWV VO Amsterdam-Diemen.
Vijfenveertig jaar geleden begon Frits Otto als leerkracht in wat we toen het ‘buitengewoon onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden’ (LOM) noemden. Daarna heeft hij de groep kinderen die extra ondersteuning nodig hebben nooit meer losgelaten: ‘Ik heb van meet af aan affectie gevoeld voor kinderen en jongeren bij wie het allemaal niet vanzelf gaat.’ Lees meer

Handtekening ouders nodig voor handelingsdeel ontwikkelingperspectiefplan per 1 augustus 2017
De Eerste Kamer heeft op 7 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord. Met de wetswijziging wil de regering de betrokkenheid van ouders bij de vaststelling van het OPP versterken. Lees meer

Excellente scholen in Amsterdam
Op 23 januari zijn in Amsterdam zes scholen uitgeroepen tot excellente school. Basisschool Samenspel in Zuidoost is de eerste reguliere basisschool die dat predicaat kreeg. In eerdere jaren kregen vooral scholen voor speciaal onderwijs de titel. De andere vijf uitblinkende scholen zijn: de Professor Burgerschool in Nieuw-West (SO), de Gerhardschool in Oost (SO), het Orion College Noord (VSO), en de Praktijkcolleges De Dreef in Zuidoost en Het Plein in Nieuw-West. Daarmee is het totaal aantal excellente scholen in Amsterdam op 15 gekomen. Lees meer

Interview met Hans Kruijssen, projectleider van de Amsterdamse thuiszittersaanpak
Hans Kruijssen is sinds 2007 werkzaam als zelfstandig adviseur voor onderwijs, jeugdhulp en overheid. Hij is initiator en voorzitter van het stedelijke Doorbraakoverleg en bedenker van het OnderwijsSchakelLoket, de transferia en de time-outprojecten van het Samenwerkings- verband. Als projectleider van de Amsterdamse thuiszittersaanpak ontwikkelde hij een projectplan om het aantal thuiszitters in de stad in de komende jaren terug te dringen met ten minste 75%. Sleutelwoorden zijn: samenwerking en afstemming, heldere rol- en taakverdeling, eenduidig registreren, en sneller signaleren en handelen. De activiteiten die uit het projectplan voortkomen, zijn onderwerp van dit gesprek.​Lees meer

VO-VO-procedure aangescherpt en bijgesteld
Sommige leerlingen stappen tijdens hun middelbare schooltijd over naar een andere school. Deze schoolwisselaars vormen een risicogroep: zij verlaten vaker dan andere leerlingen het onderwijs zonder een diploma te hebben behaald. Daarom hebben de Amsterdamse VO-scholen de zogenoemde VO-VO-procedure ontwikkeld. Deze procedure is voor het lopende schooljaar aangescherpt en bijgesteld. U vindt  de aangepaste procedure schoolwisseling VO-VO 2017-2018 en het schoolwisselaarsformulier onder de Documenten op onze website.

Vmbo’er krijgt doorstroomrecht naar havo
Met ingang van schooljaar 2019-2020 wordt de doorstroom van vmbo naar havo versoepeld. Leerlingen van de gemengde of theoretische leerweg die eindexamen hebben gedaan in zeven vakken, mogen dan zonder voorwaarden doorstromen. De nieuwe wet gaat er ook voor zorgen dat vmbo’ers die willen stapelen kunnen blijven zitten. Dit schreef staatssecretaris Dekker op 11 januari 2017 in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer

Rekentoets beter gemaakt
De rekentoets voor het voortgezet onderwijs is in 2016 beter gemaakt dan in 2015. De gemiddelde cijfers liggen voor vmbo-bb, vmbo-kb en havo rond de 6. Het vmbo-gt en het vwo scoren hoger met een 7,06  en een 7,36.  Bekijk hier de grafiek waarin de gemiddelde cijfers van de rekentoets 2014, 2015 en 2016 te vinden zijn en download de Resultaten rekentoets 2016.

Brochures over omgaan met terreur op sociale media
Leerlingen worden via sociale media geconfronteerd met beelden van oorlog, aanslagen, terreur en andere schokkende gebeurtenissen. Dit kan angst en spanningen oproepen. Om scholen en leerkrachten te helpen hun leerlingen hierbij te begeleiden, zijn er nu voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs brochures ontwikkeld. Lees meer

Toelating van leerlingen met extra ondersteuning
Wat zijn de (wettelijke) verplichtingen voor schoolbesturen en ouders met betrekking tot de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Hierover bracht Onderwijsgeschillen in februari een themabrief uit. Ook worden in de themabrief  de adviezen van de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) over toelating van leerlingen op een rijtje gezet. Lees de themabrief