Handtekening ouders nodig voor handelingsdeel ontwikkelings-  perspectiefplan per 1-8-2017

De Eerste Kamer heeft op 7 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord. Met de wetswijziging wil de regering de betrokkenheid van ouders bij de vaststelling van het OPP versterken.

In het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief staat welke ondersteuning de school wil organiseren voor leerlingen met een zorgbehoefte, om het gewenste ontwikkelingsperspectief te behalen.Tot dusver werd het OPP vastgesteld na op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de ouders. Na invoering van de nieuwe wet  op 1 augustus 2017 is er instemming, dus een handtekening van de ouder(s) voor nodig. Tot die datum geldt het OOGO. De wetswijziging heeft alleen betrekking op het handelingsdeel. Voor het overige ontwikkelingsperspectief, bijvoorbeeld de uitstroombestemming, verandert er niets. Dit deel kan wel vastgesteld worden nadat OOGO is gevoerd.

Voor- en tegenstanders 
Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) hebben stevig gelobbyd voor de wetswijziging. De VO-raad en PO-Raad hebben de invoering van dit wetsvoorstel ontraden en ook de Raad van State gaf een negatief advies. De sectorraden vrezen dat dit wetsvoorstel zal leiden tot meer bureaucratie en een verharding en juridisering van de natuurlijke relatie tussen ouders en scholen.

Op onze website kunt u een voorbeeld, een toelichting en een format voor het OPP downloaden. De documenten zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving.
Lees meer over de wetswijziging

27 maart 2017