Nieuwsbrief oktober 2017

Hoogbegaafdheidsprogramma’s
Op zes Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs gaan met ingang van dit schooljaar verschillende nieuwe programma’s voor hoogbegaafde leerlingen van start. Hoe kwamen die programma’s tot stand, wat houden ze globaal in, en wat zijn de verdere plannen van het Samenwerkingsverband op het gebied van hoogbegaafdheid?
Lees meer  

Pilot Noord: nieuwe aanpak langdurig schoolverzuim
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam-Noord gaan door middel van een pilot een nieuwe aanpak bij langdurig schoolverzuim testen. Taken en verantwoordelijkheden rond (on)geoorloofd verzuim worden helder verdeeld en de leerplichtambtenaar krijgt een centrale rol. De pilot Thuiszittersaanpak Amsterdam-Noord loopt van 30 oktober tot het eind van dit schooljaar en maakt deel uit van de Amsterdamse thuiszittersaanpak.
Lees meer   

Interview met Hans Kruijssen over de pilot Thuiszittersaanpak Amsterdam-Noord
De projectorganisatie en aansturing van de pilot Thuiszittersaanpak Amsterdam-Noord is in handen van Hans Kruijssen, projectleider van de Amsterdamse thuiszittersaanpak. In dit interview vertelt hij meer over de pilot in Noord: ‘We moeten het hebben van een goede systematiek, samenwerking en snelheid.’
Lees meer

Pilot op Hogelant
De vestiging Altra Noord gaat verhuizen naar Zuidoost. Daarmee houdt het Transferium Noord op te bestaan en is er voor vmbo-leerlingen geen bovenschoolse voorziening meer in Noord. Dat is niet wenselijk. Daarom start vanaf 12 oktober een pilot op het Hogelant in Noord. Met een combinatie van onderwijs en jeugdhulp biedt de pilot volop kansen om een vernieuwende werkwijze te ontwikkelen. Hierbij werken medewerkers van de scholen in Noord en medewerkers van de pilot intensief samen. Leerlingen die dreigen uit te vallen, of tijdelijk niet meer op hun school terecht kunnen, kunnen al in een vroeg stadium hulp krijgen. Doel is om hen zó te begeleiden dat zij succesvol verder kunnen op hun eigen school of ander regulier voortgezet onderwijs.

Good practice: het ontwikkelingsperspectiefplan
Na een overstap van 2 vwo naar 3 havo dreigde een veertienjarige leerling van het Montessori Lyceum vast te lopen. Wat deden de ouders en de school om de oorzaken te achterhalen en de problemen op te lossen en waar hebben hun inspanningen toe geleid?
Lees meer

Verbeterde tool voor overstap vmbo-mbo
Bij de overstap van vmbo naar mbo lopen leerlingen een verhoogd risico op uitval. Een goede monitoring en bewaking van die overstap is daarom van cruciaal belang. Met ingang van 1 november voeren de Amsterdamse vmbo-scholen hiervoor het verbeterde digitale systeem Overstapdashboard in. Deze tool van leverancier Iddink is geïntegreerd in Magister en Eduarte en wordt volgend schooljaar aangevuld met het Overstapdossier.
Lees meer

Extra’s voor scholieren tot 18 jaar
Ouders met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen extra geld van de gemeente krijgen voor de kosten van hun schoolgaande kinderen tot 18 jaar. Als u ouders die hiervoor mogelijk in aanmerking komen attent wilt maken op deze regeling, kunt u gebruikmaken van de communicatiemiddelen die de gemeente beschikbaar stelt: folders, posters en een animatie voor op digitale schermen. De folders en posters kunt u hier aanvragen.

2 oktober 2017