Hoogbegaafdheidsprogramma’s

Op zes Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs gaan met ingang van dit schooljaar verschillende nieuwe programma’s voor hoogbegaafde leerlingen van start. Hoe kwamen die programma’s tot stand, wat houden ze globaal in, en wat zijn de verdere plannen van het Samenwerkingsverband op het gebied van hoogbegaafdheid?

Nulmeting
Op 25 Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs is vorig jaar onderzoek gedaan naar de stand van zaken op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Met een nulmeting werd onder meer in kaart gebracht welke extra ondersteuning de scholen aan hun hoogbegaafde leerlingen bieden en in hoeverre de scholen vinden dat die extra begeleiding voldoet aan de basisnorm. Behalve op begeleiding en speciale programma’s richtte de meting zich ook op het signaleren van hoogbegaafdheid en de begeleiding van leerlingen die onderpresteren als gevolg van hoogbegaafdheid.

Zes nieuwe programma’s
Verschillende Amsterdamse scholen bieden al speciale programma’s en activiteiten voor hoogbegaafde leerlingen aan. Toch wees de nulmeting uit dat er behoefte is aan meer extra ondersteuning op dit gebied. Daarom nodigde het Samenwerkingsverband scholen voor voortgezet onderwijs uit om concrete projectplannen in te dienen. Dat heeft ertoe geleid dat er in september op zes scholen nieuwe hoogbegaafdheidsprogramma’s van start konden gaan. Onderdeel daarvan is dat docenten van verschillende scholen deelnemen aan de jaaropleiding Talentontwikkeling, of aan andere (kortlopende) modules over hoogbegaafdheid. 

​Projectplannen
De zes scholen die een nieuw projectplan voor hoogbegaafdheidsprogramma’s gaan uitvoeren zijn het Cygnus Gymnasium, Calandlyceum, Hyperion Lyceum, Vossius Gymnasium, Metis Montessori Lyceum  en Fons Vitae. De plannen zijn heel divers. Een deel van het geld wordt besteed aan verrijkingsprogramma’s in de vorm van extra lessen, projecten en activiteiten voor hoogbegaafde leerlingen, of de ontwikkeling van een versneld curriculum. Er is ook een extern aanbod dat leerlingen in staat stelt deel te nemen aan universitaire collegereeksen, masterclasses of congressen. Daarnaast investeren de scholen in het trainen van mentoren en docenten op het gebied van hoogbegaafdheid, het versterken van de interne zorgstructuur en/of de inzet van een coördinator of talentcoach.

Kennis delen en borgen
Aan het eind van dit schooljaar evalueren de scholen hun hoogbegaafdheidsprogramma’s en wisselen zij onderling kennis en ervaringen uit om van elkaar te leren. Om een bredere uitwisseling te stimuleren, zal het Samenwerkingsverband dit schooljaar kenniskringen over hoogbegaafdheid organiseren op verschillende niveaus. Het Samenwerkingsverband heeft daarnaast de ambitie om kennis over hoogbegaafdheid te borgen en beschikbaar te maken voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. In de loop van dit schooljaar zal daarom op de website swvadam.nl een kennisdossier over dit thema worden ingericht. Veel beschikbare én breed gedeelde kennis zal ertoe bijdragen dat we in Amsterdam heel goed worden in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Meer informatie
Scholen vermelden op hun website of ze een speciaal aanbod voor hoogbegaafde leerlingen hebben. Een overzicht van de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs vindt u hier.

2 oktober 2017