Pilot Noord: nieuwe aanpak langdurig schoolverzuim

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam-Noord gaan door middel van een pilot een nieuwe aanpak bij langdurig schoolverzuim testen. Taken en verantwoordelijkheden rond (on)geoorloofd verzuim worden helder verdeeld en de leerplichtambtenaar krijgt een centrale rol. De     pilot Thuiszittersaanpak Amsterdam-Noord loopt van 30 oktober tot het eind van dit schooljaar en maakt deel uit van de Amsterdamse thuiszittersaanpak.

De nieuwe werkwijze in grote lijnen
De aanpak is gericht op ongeoorloofd én geoorloofd verzuim en onderscheidt drie verschillende fasen van ‘thuiszitten’: tot vier weken, na vier weken en na drie maanden. De regie ligt in de eerste vier weken verzuim bij de school. Die registreert, neemt contact op met ouders, past bij ziekte via de jeugdarts de M@zlaanpak toe, meldt langer durend ongeoorloofd verzuim bij het DUO-loket en stemt af met de leerplichtambtenaar.
Na vier weken komt de regie in handen van de leerplichtambtenaar; hij krijgt daarmee een actieve en coördinerende rol in de aanpak. De ouder- en kindadviseur legt een huisbezoek af en er volgt een zogenaamd uitvoerdersoverleg.  De leerplichtambtenaar zorgt dat er een plan van aanpak komt.
Wanneer het thuiszitten ondanks deze inspanningen is opgelopen tot drie maanden, presenteert de leerplichtambtenaar het plan van aanpak op het Doorbraakoverleg. Dit overleg, waaraan vertegenwoordigers van meer dan twaalf organisaties deelnemen adviseert de leerplichtambtenaar over de aanpak en verrijkt het plan. Tegelijkertijd wordt hier beoordeeld of de inzet van ‘drang en dwang’ eventueel zinvol is. De leerplichtambtenaar is bij alle acties die uit dit plan voortkomen actief betrokken. In veel gevallen zal er overleg zijn met de hulpverlening.

Minder (en minder lang) thuiszitten
De nauwe samenwerking tussen de partners in de domeinen onderwijs, jeugd, zorg en veiligheid staat in deze werkwijze centraal. Daarbij is voor alle betrokkenen helder wie op welk moment welke actie moet uitvoeren. Ook is er duidelijkheid over wie in welke fase verantwoordelijk, dus aanspreekbaar is. Ouders en leerling worden actief bij het proces betrokken. De verzuimaanpak moet ervoor zorgen dat de doorlooptijd wordt verkort, kinderen en jongeren minder lang thuiszitten en het aantal thuiszitters afneemt. De pilot in Noord zal uitwijzen of de werkwijze effectief is en of hij moet worden aangescherpt of bijgesteld. Als de pilot succesvol is, zal de nieuwe werkwijze stadsbreed worden ingevoerd als onderdeel van de Amsterdamse thuiszittersaanpak.

De pilot Thuiszittersaanpak Amsterdam-Noord
De pilot loopt van 30 oktober tot het eind van het schooljaar.
Deelnemers zijn:

 1. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam-Noord: Hyperion, Hogelant, Noorderlicht, Bredero Beroeps, De nieuwe Havo, Praktijkcollege Noord, Clusius College, Bredero Mavo, Over IJ, Damstede en Orion (voortgezet speciaal onderwijs).
 2. Het Ouder- en Kindteam Voortgezet Onderwijs Noord
 3. Het team Leerplicht Amsterdam Noord
 4. De deelnemers aan het Doorbraakoverleg; dat zijn vertegenwoordigers van:
  Raad voor de Kinderbescherming - bij drang en dwang
  Jeugdbescherming Regio Amsterdam en William Schrikkergroep - gecertificeerde instellingen
  Altra en Spirit - specialistische jeugdhulp
  De Bascule – jeugd-GGZ
  Ouder- en Kindteam en Samen DOEN – regie bij inzet van hulp
  Samenwerkingsverband VO - passend onderwijs
  GGD - gezondheidszorg
  ROC van Amsterdam – MBO onderwijsvoorzieningen bij 16+ casuïstiek
  Het Leger des Heils (gecertificeerde instelling) , Arkin (GGZ en verslavingsproblematiek) en het ROC TOP (mbo) worden nog uitgenodigd om ook aan het overleg deel te nemen.

De projectorganisatie en de aansturing van de pilot zijn in handen van Hans Kruijssen, projectleider van de Amsterdamse thuiszittersaanpak.

De startconferentie voor de pilot vindt op 17 oktober plaats. Daarna volgen gedurende dit schooljaar nog drie werkconferenties over de opbrengsten en eventuele knelpunten. Via deze nieuwsbrief brengen wij daar verslag van uit.

Lees het interview met Hans Kruijssen over de pilot Thuiszittersaanpak Amsterdam-Noord: ‘We moeten het hebben van een goede systematiek, samenwerking en snelheid.’

2 oktober 2017