Kort nieuws

 • Bij een bezoek aan het Samenwerkingsverband wees de Onderwijsinspectie erop dat nog niet alle scholen hun schoolondersteuningsprofiel online hebben gezet. We verzoeken de scholen die dit nog niet hebben gedaan dan ook hier alsnog voor te zorgen.
   
 • Per 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) ondergebracht bij het Samenwerkingsverband. In praktijk zal er daardoor weinig veranderen; de procedures blijven gelijk. Wel is het belangrijk te weten dat de termijn voor het aanvragen van een beschikking verkort zal worden. In onze volgende nieuwsbrief zullen we u verder informeren over het bijbehorende tijdpad.
   
 • We wijzen scholen er nogmaals op dat alle leerlingen in het VSO cluster 3 en 4 per 1 augustus 2016 een geldige Toelaatbaarheidsverklaring moeten hebben. Dat betekent dat er in totaal zo’n 1000 CvI-indicaties voor VSO moeten worden omgezet naar TLVs. We verzoeken scholen met klem de aanvragen op tijd en gefaseerd in te dienen, zodat wij de aanvragen tijdig kunnen verwerken.
   
 • Er is een nieuw VO-aanmeldformulier beschikbaar voor schooljaar 2015-2016. We verzoeken u dit hier te downloaden en het voortaan te gebruiken in plaats van het oude VO-aanmeldformulier. De grootste verandering ten opzichte van het oude formulier is het voorblad. Alleen de aanmeldende school tekent vanaf nu, en niet de ouders. De school neemt daarmee de gehele verantwoordelijkheid om de toestemming van ouders te hebben geregeld wat betreft de inhoud en het delen van het dossier.
   
 • Het Onderwijsschakelloket krijgt af en toe bericht dat e-mailberichten en aanmeldingen niet aankomen. Mocht u niet binnen enkele dagen na het verzenden van uw bericht aan het OSL een ontvangstbevestiging krijgen, neem dan contact op met een van de consulenten.  


  21 september 2015