Dit is Voortgezet speciaal onderwijs - cluster 1

Het speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende leerlingen, cluster 1, is landelijk georganiseerd. In de regio Amsterdam-Diemen verzorgt de Koninklijke Visio dit onderwijs. Visio Onderwijs helpt leerlingen met een visuele beperking dichtbij huis onderwijs te volgen op reguliere of speciale scholen.

Advies en ondersteuning voor regulier onderwijs

Niet alle leerlingen met een visuele beperking zijn aangewezen op speciaal cluster-1-onderwijs. Veel van hen kunnen met behulp van speciale materialen en extra ondersteuning deelnemen aan het reguliere onderwijs. Momenteel wordt bijna 75 procent van de slechtziende leerlingen dichtbij huis begeleid door de Ambulant Onderwijskundige Dienst van Visio. Deze leerlingen krijgen onderwijs op maat met behulp van een Begeleidingsplan. Dat plan is gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de leerling en op de ondersteuningsbehoeften van de ouders, de docenten en de school. De ondersteuning kan bestaan uit ambulante onderwijskundige begeleiding, advies, coaching, instructie, collegiale consultatie en cursussen voor de docenten. Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning hebben leerlingen een cluster-1-indicatie nodig.

Aanvullende bekostiging

Naast de ondersteuning door de ambulant onderwijskundig begeleider zijn er voor de school financiële middelen beschikbaar voor de visueel beperkte leerling. De Commissie van Onderzoek (CVO) van Visio beslist over de toekenning van deze middelen op basis van de landelijke Regeling aanvullende bekostiging.

Aanvraag Cluster 1-indicatie

Als een leerling een visuele beperking heeft (of er is een vermoeden daarvan), kunnen ouders en school de leerling aanmelden bij het Cliëntservicebureau van Visio via de website. Bellen kan ook: 088 585 85 85. Een medewerker brengt uw vragen in kaart en geeft informatie over het aanmeldproces en de onderzoeken die er deel van uitmaken. U kunt ook contact opnemen met Visio via Marieke Hartman (zie onderaan deze pagina).

Beoordeling van de aanvraag

Na onderzoek beoordeelt de Commissie van Onderzoek van Visio op basis van de landelijke toelatingscriteria of de leerling recht heeft op een cluster-1-indicatie. De commissie geeft hierbij ook aan of het kind recht heeft op ambulant onderwijskundige begeleiding op een reguliere school met eventueel aanvullende bekostiging, of op onderwijs op een van de scholen van Visio voor leerlingen met een visuele beperking.

Speciaal cluster-1-onderwijs

Voor leerlingen met een ernstige visuele beperking, die niet met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs terecht kunnen, zijn er in Nederland speciale onderwijsinstellingen. Voor de regio Noord-West Nederland, waaronder Amsterdam en Diemen, is dat het Koninklijk Instituut voor Onderwijs van Blinden en Slechtzienden met een school in Huizen. Aan de school zijn afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor meervoudig beperkte kinderen verbonden. Het onderwijsaanbod betreft vmbo en havo.

Vragen?

U kunt contact opnemen met Visio via Marieke Hartman via 088 586 17 00, 06 52 67 98 37 of mariekehartman@visio.org.

>> Meer over Visio en passend onderwijs