Dit is Voortgezet speciaal onderwijs - cluster 2

Het speciaal onderwijs voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, cluster 2, is landelijk georganiseerd. Op het VierTaal College Amsterdam volgen cluster-2-leerlingen uit Amsterdam en omgeving praktijk- , vmbo- en havo-onderwijs op maat.

Voor de leerlingen zijn er intensieve, medium en lichte arrangementen. Bij een intensief arrangement wordt de leerling geplaatst op één van de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs Cluster 2. Bij een medium of licht arrangement volgt de leerling onderwijs op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Deze leerlingen hebben recht op ambulante begeleiding.

Ambulante begeleiding

Niet alle leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking zijn aangewezen op speciaal cluster-2-onderwijs. Sommigen van hen kunnen met behulp van speciale materialen en extra ondersteuning deelnemen aan het reguliere onderwijs voor voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. Zij komen in aanmerking voor consultatie en advies of ambulante begeleiding en krijgen hiervoor een licht of medium arrangement toegekend. Hierbij verzorgt een ambulant begeleider extra ondersteuning voor de leerling en de reguliere school. Binnen dit arrangement zit ook een pakket onderwijsondersteuning. De ambulant-begeleider geeft dan individuele leerling-ondersteuning. Soms kan de school deze ondersteuning (deels) bieden, waarvoor de school dan extra middelen krijgt ten behoeve van de leerling. >> Meer over ambulante begeleiding

Speciaal Cluster-2 onderwijs

Voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking die niet met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs terecht kunnen, is er in de regio Amsterdam en omstreken de speciale onderwijsinstelling Vier Taal.
Het VierTaal College Amsterdam (VCA) is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school verzorgt praktijk- , vmbo- en havo-onderwijs op maat voor alle leerlingen van de doelgroep in Amsterdam en omgeving. Het gebouw van het VCA is aangepast (geluidsapparatuur), lokalen zijn optimaal ingericht (hoefijzeropstelling) en er is een extra remediërend jaar. Leerlingen krijgen begeleiding op het vlak van logopedie, akoepedie, psycho-educatie, psychologie en vaardigheidstrainingen. De school heeft een groot netwerk met externe partners.

Aanvraag cluster-2-arrangement via trajectbegeleiding

Als een leerling een auditieve of communicatieve beperking heeft, kunnen ouders en school terecht bij de trajectbegeleiding. Een trajectbegeleider brengt uw vragen in kaart en geeft informatie over het aanmeldproces en de onderzoeken die er deel van uitmaken. Trajectbegeleiders:

Beoordeling van de aanvraag

Na onderzoek beoordeelt de Commissie van Onderzoek van VierTaal of de leerling in aanmerking komt voor een intensief arrangement op het voortgezet speciaal onderwijs, of voor een medium of licht arrangement op het reguliere voortgezet onderwijs of mbo.

Vragen?

U kunt contact opnemen met Viertaal via Tonny Haeken via t.haeken@viertaal.nl.

>> Meer over cluster 2 op de website van de brancheorganisatie Simea
>> Meer over het VierTaal College Amsterdam
>> Meer over de ambulante dienst en het aanbod