Toelaatbaarheidsverklaring

Sommige leerlingen hebben voor een periode een volledig aangepaste schoolomgeving (voortgezet speciaal onderwijs) nodig, omdat hun onderwijsontwikkeling voortdurend ondersteuning behoeft. De school waar de leerling staat ingeschreven vraagt, na overleg met ouders en leerling, de toelaatbaarheidsverklaring aan.

De directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband laat zich adviseren door de onafhankelijke toelatingsadviescommissie over toelating van leerlingen tot voortgezet speciaal onderwijs. Deze commissie bestaat uit deskundigen met verschillende expertise op het gebied van ernstige ernstige leerling- en schoolproblemen.

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring is gebaseerd op het huidige ondersteuningsaanbod van de school dat niet voldoende aansluit op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij spelen zowel kind-, gezins-, als schoolfactoren een rol. Als het een leerling van een reguliere school betreft, baseert de toelatingsadviescommissie het advies op het leerlingdossier van de school en een gesprek. In het gesprek, dat plaatsvindt op school, met de leerling, ouders en direct betrokkenen van school worden de leerling-, gezins- en schoolfactoren zorgvuldig afgewogen en brengt iedereen de noodzakelijke hulp in kaart. Dit leidt tot een advies: wel of geen toelaatbaarheidsverklaring. De werkwijze is voor elke leerling hetzelfde.

Werkwijze

Deze methodiek bestaat uit een set van overwegingsaspecten ontwikkeld samen met PI-Research. Ze sluiten aan bij het planmatig werken van de school en geven een goed beeld van de aanwezige compenserende factoren. Doordat de leerling met zijn ouders deelneemt aan het gesprek kunnen beiden vanuit hun perspectief deelnemen. Ook de mensen van de school kunnen vertellen wat zij tot nu toe aan hulp geboden hebben.

Afronding: wie doet wat?

Het samenspel van alle gegevens leidt tot een schriftelijke onderbouwing van het advies aan de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband die het besluit neemt om een toelaatbaarheidsverklaring af te geven. De school ontvangt met een begeleidende brief het besluit toelaatbaarheidsverklaring met de onderbouwing. De aanvragende school stelt de ouders binnen één week op de hoogte. Tegen het besluit toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs is het mogelijk inhoudelijk bezwaar te maken binnen zes weken na de datum van het afgegeven besluit.

U kunt voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen via Lisa.swvadam.nl.