Toelaatbaarheidsverklaring

Soms heeft een leerling een aangepaste schoolomgeving nodig omdat de onderwijsontwikkeling ondersteuning behoeft. De school waar de leerling staat ingeschreven vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan.

Een aanvraag doen

Een leerling die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat, heeft een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De school waar de leerling staat ingeschreven vraagt, na op overeenstemming gericht overleg met ouders en leerling, deze toelaatbaarheidsverklaring aan bij het Samenwerkingsverband. Aanmelden kan via Lisa.

Van voortgezet onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet onderwijs vraagt voor de leerling toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs aan bij het Samenwerkingsverband. Leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs van school wisselen noemen we ‘zijinstromers’. Jaarlijks zijn er in het voortgezet speciaal onderwijs vijf zijinstroommomenten. De verwerking van een complete aanvraag door het Samenwerkingsverband duurt maximaal acht weken. Om in te stromen op één van deze momenten is het dus belangrijk tijdig een aanvraag te doen. Aanmelden kan via Lisa.

>> Tijdpad vo naar vso
>> Tijdpad TLV verlengen, inclusief zijinstroommomenten

Van groep 8 naar het voortgezet speciaal onderwijs

Als de basisschool een TLV aanvraag wil doen voor leerlingen uit groep 8, dan moet de aanvraag jaarlijks uiterlijk op 1 maart binnen zijn bij het Samenwerkingsverband. Zo zorgt het Samenwerkingsverband ervoor dat deze leerlingen na de zomervakantie weten waar welke school ze zullen gaan. En zo weet ook het voortgezet speciaal onderwijs welke leerlingen zij kunnen verwachten. De verwerking door het Samenwerkingsverband van een complete aanvraag duurt maximaal acht weken. Aanmelden kan via Lisa.

>> Tijdpad po naar vso (TLV aanvragen)

Hoe gaat het in zijn werk?

Na ontvangst van een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring beoordeelt de toelatingsadviescommissie aan de hand van haar triagemodel welke route bij de aanvraag van toepassing is.

Een toelatingsadviescommissie bestaat uit deskundigen met verschillende expertise op het gebied van ernstige onderwijs-leerproblemen en psychische problemen. De methodiek van de toelatingsadviescommissie bestaat uit een set van overwegingsaspecten. Deze set is in samenwerking met PI Research ontwikkeld. Deze werkwijze is voor elke leerling hetzelfde.

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring is gebaseerd op het huidige ondersteuningsaanbod van school dat mogelijk niet voldoende aansluit op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Als de leerling van een reguliere school komt, baseert de toelatingsadviescommissie het advies op het leerling dossier van de school en een gesprek. Dit gesprek vindt op school plaats. De directbetrokkenen van school, de leerling, ouders en of verzorgers komen hierbij aan het woord. Gedurende het gesprek wegen de aanwezigen kind-, gezins- en schoolfactoren zorgvuldig af. Doordat de leerling met zijn ouders deelneemt aan het gesprek, kan ieder vanuit het eigen perspectief deelnemen. De directbetrokkenen van school vertellen wat zij tot nu toe aan hulp geboden hebben. Alle betrokken partijen brengen de noodzakelijke hulp in kaart. Dit leidt tot een advies aan de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband: wel of geen toelaatbaarheidsverklaring.

Advies en besluit

Het samenspel van alle informatie leidt tot een schriftelijk onderbouwing van het advies aan de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder laat zich dus adviseren door de onafhankelijke toelatingsadviescommissie. Of een leerling voor een toelaatbaarheidsverklaring in aanmerking komt, bepaalt het Samenwerkingsverband aan de hand van een inhoudelijke toetsing. Uiteindelijk kent de directeur-bestuurder de toelaatbaarheidsverklaring wel of niet toe.   

Bij toekenning staat een advies van de toelatingsadviescommissie voor de bekostigingscategorie (laag, midden of hoog), die is gebaseerd op de landelijke richtlijnen.

>> Ga naar de bekostigingsrichtlijn toelaatbaarheidsverklaring

Na het besluit van de directeur-bestuurder over de toelaatbaarheidsverklaring, ontvangt de aanvragende school het schriftelijke besluit en onderbouwing. De school stelt de ouders binnen één week op de hoogte van dit besluit. Tegen het besluit kunnen de aanvragende school en/of de ouders binnen zes weken na afgifte bezwaar maken.