Samenwerking en overleg

Het Samenwerkingsverband streeft naar verdere professionalisering van zorg op scholen. Daarom is het belangrijk dat scholen, bovenschoolse voorzieningen en externe partners zo goed mogelijk met elkaar samenwerken.
 

Zorg op Maat
In de stuurgroep Zorg op Maat voeren de Amsterdamse onderwijs- en zorgpartners gezamenlijk overleg. Er zitten vertegenwoordigers in van Altra, Spirit, De Bascule, Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA),  Onderwijs Jeugd en Zorg, gemeente Amsterdam (OJZ), GGD, Bureau Leerplicht Plus, de ROC’s en het Samenwerkingsverband zelf. Doel van het overleg is het versterken van de zorgstructuur op scholen en het verbeteren van de samenwerking tussen VO-scholen en ketenpartners in de zorg. De stuurgroep komt vijf keer per jaar bijeen.

Voor meer informatie over Zorg op Maat kunt u contact opnemen met Joy Bijleveld: j.bijleveld@swvadam.nl.


Afstemming gemeente
Het Samenwerkingsverband zoekt voortdurend afstemming met het beleid van de gemeente Amsterdam. Daarom neemt het Samenwerkingsverband deel aan de beleidsvorming op verschillende terreinen, zoals:

  • Het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)
    In dit overleg bepalen de gemeente en het onderwijs samen zaken als de bekostiging van zorgarrangementen en de aansluiting van jeugdhulp op onderwijs
     
  • Aanval op de Uitval
    Namens de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs neemt de directeur van het Samenwerkingsverband deel aan de uitvoeringsgroep Aanval op de Uitval, die gericht is op het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters.


Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Het Samenwerkingsverband werkt ook samen met Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Jeugdbescherming Regio Amsterdam organiseert zorg voor kinderen en jongeren bij wie sprake is van ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek, of die ernstig worden bedreigd in hun veiligheid. Daarom werkt Jeugdbescherming Regio Amsterdam nauw samen met de voorzieningen die kunnen signaleren dat er (mogelijk) problemen zijn, zoals het onderwijs, (huis)artsen, politie en justitie. Vanuit Jeugdbescherming Regio Amsterdam kunnen gezinsmanagers of generieke gezinswerkers worden aangesteld. 

Meer informatie over het aanbod en de werkwijze van Jeugdbescherming Regio Amsterdam is hier te vinden.