Zorgstructuur in het Amsterdamse voortgezet onderwijs

Leerlingen moeten de juiste ondersteuning krijgen op het moment dat ze dat nodig hebben. Daarom bestaat er in het Amsterdamse voortgezet onderwijs een uitgebreide zorgstructuur: een uitgebreid netwerk van voorzieningen zowel binnen de school (interne zorgstructuur) als daarbuiten (externe zorgstructuur).

Interne zorgstructuur

Binnen de school bestaat de zorgstructuur uit: de mentor, de ondersteuningscoördinator (voorheen zorgcoördinator) en de ouder- en kindadviseur.

De mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen en houdt de ontwikkeling van leerlingen in de gaten. De mentor let niet alleen op de schoolprestaties van leerlingen, hij of zij kijkt ook naar zaken als sociaal-emotioneel welbevinden, verzuim en lichamelijke gezondheid.

De ondersteuningscoördinator (voorheen zorgcoördinator)

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, komt de ondersteuningscoördinator in beeld. Hij is gespecialiseerd in het signaleren van extra ondersteuningsbehoeften. Ook zorgt hij ervoor dat de leerling de juiste hulp en ondersteuning daadwerkelijk krijgt.

Externe zorgstructuur

Soms heeft een leerling meer hulp nodig dan de school zelf kan bieden. Voor die leerling is er het Zorgadviesteam. Dit team bespreekt welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft en of een verwijzing naar jeugdhulp of een onderwijs-zorgarrangement nodig is. In het Zorgadviesteam zitten ook professionals van buiten de school: de ouder- en kindadviseur, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar. Zij werken voor het Ouder- en Kindteam. 

De adviseur van het Ouder- en Kindteam

Alle Amsterdamse scholen hebben een ouder- en kindadviseur. Hij geeft ondersteuning en advies aan leerlingen, ouders en docenten, en verwijst zo nodig door naar gespecialiseerde hulpverleners.

De leerplichtambtenaar

Als een leerling niet naar school gaat, komt de de leerplichtambtenaar in beeld. Hij overleg met de ouders en de leerling. Samen maken zij afspraken om ervoor te zorgen dat de leerling weer naar school gaat.

De jeugdarts

Als de school lichamelijke of geestelijke problemen bij een leerling signaleert, kan de school een beroep doen op de jeugdarts van het Ouder- en Kindteam.