Overstappen naar een andere school voor voortgezet onderwijs

  • naar een andere middelbare school
  • schoolwisseling
  • vo-vo

Sommige leerlingen stappen tijdens hun middelbare schooltijd over naar een andere school voor voortgezet onderwijs. Ook zijn er leerlingen die naar Amsterdam verhuizen. Voor deze wisselingen heeft elke school heeft een overstapcoördinator die zorgt voor een soepele overstap.

Wat is belangrijk voor een goede en tijdige overstap?

Als een leerling naar een andere school moet, dan regelen scholen dat onderling. Samen zorg je ervoor dat leerlingen die van school wisselen en leerlingen die naar Amsterdam verhuizen uiterlijk voor aanvang van de zomervakantie weten naar welke school ze gaan. Daarbij zorg je voor een volledig ingevuld schoolwisselaarsformulier en goede overdrachtsdocumenten. 

Tijdpad schoolwisselaars 2024

november 2023 - januari 2024

Scholen bespreken leerlingen met achterblijvende leerresultaten en bieden de ondersteuning die ze nodig hebben. In geval van extra ondersteuning stellen scholen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op.

februari / maart 2024

Scholen doen een tussenevaluatie van het OPP/de leerresultaten van de leerling. Waar nodig stellen ze de ondersteuning bij, bespreken de leerlingen in het intern zorgteam en/of het zorgadviesteam en bieden extra ondersteuning.

april / mei 2024

Scholen doen een eindevaluatie van het OPP/de leerresultaten van de leerling. Ze bespreken mogelijk afstromende leerlingen in het intern zorgteam, met leerplicht of het zorgadviesteam en nemen de ouders hierin mee. Scholen zorgen voor het updaten van de online schoolwisselaarstool met de gegevens van hun overstapcoördinatoren.

medio juni 2024

Scholen geven een definitief advies aan de leerling. In geval van uitstroom vult de school het schoolwisselaarsformulier volledig in en meldt de leerling in overleg met de ouders aan bij een andere school. Schoolbesturen kunnen een plaatsingstafel organiseren om schoolwisselaars te plaatsen op (een van hun) andere scholen.

uiterlijk 12 juli 2024 (hoe eerder hoe beter!)

De overstapcoördinatoren hebben het aantal beschikbare en gezochte onderwijsplaatsen in de digitale matchingstool gezet. Ze benutten de online matchingstool om contact op te nemen met andere scholen om leerlingen te plaatsen.

22 juli – 24 juli 2024

De overstapcoördinatoren gaan door met de plaatsing van leerlingen. De ontvangende school neemt contact op met de ouders en maakt een afspraak voor intake van de leerling voordat het nieuwe schooljaar start.

voor de start van schooljaar 2024/2025

De ontvangende school heeft een intakegesprek met de leerling en zorgt voor definitieve plaatsing van de leerling. De oorspronkelijke school checkt of de leerling is geplaatst en schrijft deze uit. Een leerling die niet is geplaatst blijft ingeschreven op de eigen school en ontvangt daar onderwijs.

start schooljaar 2024/2025

Alle leerlingen zijn geplaatst en beginnen op dag één aan het nieuwe schooljaar. 

Verhuisleerlingen

De Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs hebben met elkaar afgesproken dat verhuisleerlingen met voorrang worden geplaatst op een school.

Tijdpad verhuisleerlingen 2024

Gedurende het schooljaar

Scholen plaatsen verhuisleerlingen met voorrang na een schriftelijk verzoek tot aanmelding. Indien de school van eerste aanmelding de nodige ondersteuning niet kan bieden, dient de school de ouders hulp te bieden bij het vinden van andere school.

Vanaf 1 juni 2024

Scholen die verhuisleerlingen niet kunnen plaatsen i.v.m. capaciteit, kunnen ouders verwijzen naar het Samenwerkingsverband. De onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband geven ouders voorlichting over het brede scala van scholen en opleidingsmogelijkheden. Als de school van eerste aanmelding de nodige ondersteuning niet kan bieden en afwijst, dient deze school de ouders hulp te bieden bij het vinden van andere school.

Medio juni 2024

Schoolbesturen, die een plaatsingstafel organiseren, plaatsen de nog niet geplaatste verhuisleerlingen met voorrang op een van hun scholen. De ontvangende school neemt contact op met de ouders en maakt een afspraak voor intake van de leerling.

Uiterlijk 12 juli 2024 (hoe eerder hoe beter!)

De ontvangende school heeft een intakegesprek met de verhuisleerling en zorgt voor definitieve plaatsing van de leerling. Het Samenwerkingsverband checkt of de leerling is geplaatst.

Start schooljaar 2024/2025

Alle verhuisleerlingen zijn geplaatst en beginnen op dag één aan het nieuwe schooljaar.

Matchingtool vo-vo (in Lisa)

De Matchingtool vo-vo in Lisa vergemakkelijkt de matching bij schoolwisselingen van de ene naar de andere school voor voortgezet onderwijs. De tool maakt voor scholen inzichtelijk waar in de stad welke onderwijsplekken beschikbaar zijn: per niveau en leerjaar. Ook zie je welke scholen onderwijsplekken zoeken voor uitstromende leerlingen en wie de overstapcoördinator is.

Scholen kunnen dit gedurende het hele schooljaar bijhouden. De afspraak is dat aan het eind van het schooljaar, in ieder geval de laatste week, alle scholen hun beschikbare onderwijsplaatsen in de Matchingstool zetten, net als welke onderwijsplaatsen ze nog zoeken. Zo is duidelijk welke beschikbaarheid er bij scholen is én welke schoolwisselaars zij nog hebben. Matching van beschikbare en gevraagde onderwijsplaatsen kan dan plaatsvinden. Dat is eenvoudig te doen, maar werkt alleen als elke school dit invult.

Voor inhoudelijke vragen over de Matchingstool neem je contact op met de onderwijsadviseur. Voor technische vragen kun je een e-mail naar Lisa sturen

Veelgestelde vragen over overstappen naar een andere school voor voortgezet onderwijs