Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

  Soms heeft een leerling een aangepaste schoolomgeving nodig om de onderwijsontwikkeling te ondersteunen. De school waar de leerling staat ingeschreven vraagt daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring aan.

  Een aanvraag doen

  Een leerling die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat, heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Na op overeenstemming gericht overleg met ouders en leerling, vraagt de school waar de leerling staat ingeschreven de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het Samenwerkingsverband. Aanmelden kan via Lisa.

  Van voortgezet onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs

  Het voortgezet onderwijs vraagt voor de leerling toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs aan bij het Samenwerkingsverband. Leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan van school wisselen noemen we ‘zijinstromers’. Jaarlijks zijn er in het voortgezet speciaal onderwijs vijf zijinstroommomenten. Het verwerken van de complete aanvraag door het Samenwerkingsverband duurt maximaal acht weken. Om in te stromen op één van deze momenten is het belangrijk tijdig een aanvraag te doen.

  Van groep 8 naar het voortgezet speciaal onderwijs

  Als de basisschool een TLV aanvraag wil doen voor leerlingen uit groep 8, dan moet de aanvraag jaarlijks uiterlijk op 1 maart binnen zijn bij het Samenwerkingsverband. Zo zorgt het Samenwerkingsverband ervoor dat de leerling na de zomervakantie weet naar welke school het gaat. En zo weet ook het voortgezet speciaal onderwijs welke leerling zij kan verwachten. De verwerking door het Samenwerkingsverband van een complete aanvraag duurt maximaal acht weken.

  Naar het praktijkonderwijs

  Praktijkonderwijs is een onderdeel van het regulier voortgezet onderwijs. Om praktijkonderwijs te kunnen volgen vraagt de praktijkschool een TLV aan. Meer informatie over deze procedure?

  Hoe gaat het in zijn werk?

  Na ontvangst van een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring beoordeelt de toelatingsadviescommissie (TAC) aan de hand van haar triagemodel welke route bij de aanvraag van toepassing is. Een toelatingsadviescommissie bestaat uit deskundigen met verschillende expertise op het gebied van ernstige onderwijs-leerproblemen en psychische problemen. De methodiek van de toelatingsadviescommissie bestaat uit een set van overwegingsaspecten. Deze set is in samenwerking met PI Research ontwikkeld. Deze werkwijze is voor elke leerling hetzelfde.

  Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring is gebaseerd op het huidige ondersteuningsaanbod van school dat mogelijk niet voldoende aansluit op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Als de leerling van een reguliere school komt, baseert de toelatingsadviescommissie het advies op het leerlingdossier van deze school en op een gesprek. Dit gesprek vindt op school plaats. De directbetrokkenen van school, de leerling, ouders of verzorgers komen hierbij aan het woord. Gedurende het gesprek wegen de aanwezigen kind-, gezins- en schoolfactoren zorgvuldig af. Doordat de leerling met zijn ouders deelneemt aan het gesprek, kan ieder vanuit het eigen perspectief deelnemen. De directbetrokkenen van school vertellen wat zij tot nu toe aan hulp geboden hebben. Alle betrokken partijen brengen de noodzakelijke hulp in kaart. Dit leidt tot een advies aan de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband: wel of geen toelaatbaarheidsverklaring.

  Advies en besluit

  Het samenspel van alle informatie leidt tot een schriftelijk onderbouwing van het advies aan de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder laat zich dus adviseren door de onafhankelijke toelatingsadviescommissie. Of een leerling voor een toelaatbaarheidsverklaring in aanmerking komt, bepaalt het Samenwerkingsverband aan de hand van een inhoudelijke toetsing. Uiteindelijk kent de directeur-bestuurder de toelaatbaarheidsverklaring wel of niet toe.   

  Bij toekenning staat een advies van de toelatingsadviescommissie voor de bekostigingscategorie (laag, midden of hoog), die is gebaseerd op de landelijke richtlijnen. Naar de bekostigingsrichtlijn toelaatbaarheidsverklaring

  Na het besluit van de directeur-bestuurder over de toelaatbaarheidsverklaring, ontvangt de aanvragende school het schriftelijke besluit en onderbouwing. De school stelt de ouders binnen één week op de hoogte van dit besluit. Tegen het besluit kunnen de aanvragende school en/of de ouders binnen zes weken na afgifte bezwaar maken.