Overstappen naar het voortgezet speciaal onderwijs

  • naar het vso

Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs. In sommige onderwijsbehoeften kunnen scholen voor regulier onderwijs de leerling niet voorzien. Voor deze leerlingen is er het voortgezet speciaal onderwijs.  

Het gaat dan om leerlingen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met ontwikkelingsproblematiek of psychiatrische problematiek en leerlingen die om andere redenen specialistische begeleiding nodig hebben om tot leren te komen. Daarvoor heeft de leerling Toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs nodig. Die verklaring vraagt de school voor de leerling aan bij het Samenwerkingsverband. 

Meer over de Toelaatbaarheidsverklaring

Voortgezet onderwijs aan blinde, slechtziende, dove en slechthorende leerlingen

Sommige Amsterdamse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs  zijn geen onderdeel van het Samenwerkingsverband:

  • Visio verzorgt het onderwijs en de verwijzing voor blinde en slechtziende  leerlingen 
  • Kentalis verzorgt het onderwijs en verwijzing voor leerlingen met een ernstige auditieve of communicatieve beperking